Tak zwana ulga na nianie nie będzie już obowiązywała w 2007 roku. Jednak niektóre osoby prowadzące gospodarstwa domowe zachowają prawo do odliczeń wydatków na nianie po 31 grudnia 2006 r. Z ulgi tej na dotychczasowych zasadach będzie bowiem można korzystać do końca obowiązywania umowy zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r.
Podstawowe zasady
Obecnie osobie prowadzącej gospodarstwo domowe, która zgodnie z przepisami o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zawarła umowę aktywizacyjną z osobą bezrobotną w celu wykonywania pracy zarobkowej w gospodarstwie domowym, przysługuje tzw. ulga na nianie. Odliczenie od podatku przysługuje pod warunkiem, że podatnik poniósł z tego tytułu wydatki z własnych środków na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne. Odliczenie przysługuje po każdym okresie 12 miesięcy nieprzerwanego trwania umowy. Umowę aktywizacyjną należało zarejestrować w powiatowym urzędzie pracy, a fakt jej zawarcia potwierdzić zaświadczeniem.
Odliczenie przysługuje po każdym okresie 12 miesięcy nieprzerwanego trwania umowy
Ważne składki ZUS
Należy podkreślić, że odliczeniu podlegają tylko wydatki poniesione przez osobę prowadzącą gospodarstwo domowe z tytułu opłacenia z własnych środków składek na ubezpieczenia społeczne osoby zatrudnionej w ramach umowy aktywizacyjnej. Odliczenia od podatku dokonuje się w zeznaniu rocznym składanym za rok podatkowy, w którym upłynął okres trwania umowy aktywizacyjnej.
WARUNKI ODPISÓW Odliczenie ulgi na nianie stosuje się, jeżeli wydatki: • zostały udokumentowane dowodami stwierdzającymi ich poniesienie, • nie zostały odliczone od podatku na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.
WAŻNE

Prawo do kontynuowania ulgi na nianie nie ma zastosowania do wydatków ponoszonych w związku z przedłużeniem umowy aktywizacyjnej, dokonanym po dniu 31 grudnia 2006 r.