Dziś w godz. 10-12 na pytania odpowiada MAGDALENA mAJKOWSKA; tel. (0 22) 531 48 22; e-mail: magdalena.majkowska@infor.pl

PIT - Mój 26-letni syn do 30 listopada 2007 r. pobierał zasiłek pielęgnacyjny (znaczny stopień niepełnosprawności) oraz otrzymywał z ZUS świadczenie rehabilitacyjne w wysokości 920 zł miesięcznie. Czy przysługuje mi ulga na syna?

W takiej sytuacji podatniczka ma prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej w podatku dochodowym. Przepisy ustawy o PIT dotyczące odliczenia przewidują, że do ulgi uprawnia wychowywanie w roku podatkowym m.in. dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny. W przypadku takich dzieci ustawa nie przewiduje żadnych ograniczeń w zakresie otrzymywanych dochodów. Ograniczenia takie występują jedynie w przypadku pełnoletnich i pełnosprawnych dzieci (muszą one ponadto spełniać kryterium wieku - ulga przysługuje do ukończenia 25 lat oraz pobierania nauki). Ustawa o PIT nie wymaga również, aby zasiłek pielęgnacyjny był pobierany przez cały rok podatkowy. Ulga prorodzinna przysługuje zatem rodzicom dziecka otrzymującego zasiłek pielęgnacyjny bez względu na to, czy w danym roku podatkowym uzyskiwało ono jakiekolwiek inne dochody, czy to opodatkowane czy też zwolnione z podatku. Prawa do ulgi nie wyłącza w tym przypadku ani pobierane świadczenie rehabilitacyjne, ani dochody z jakiegokolwiek innego tytułu.

63 dni zostały na złożenie zeznania PIT

Podstawa prawna

■  Art. 6 ust. 4 pkt 2 w zw. z art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

CIT - Jesteśmy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzącą działalność handlową. Zgodnie z wpisem w KRS naszą siedzibą jest Warszawa. W trakcie 2007 roku przenieśliśmy siedzibę do Radomia. Gdzie powinniśmy złożyć zeznanie roczne?

Zgodnie z ogólnymi zasadami prawa podatkowego wynikającymi z Ordynacji podatkowej właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według adresu siedziby podatnika. Adres siedziby zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra finansów w sprawie właściwości organów podatkowych wynika z kolei z Krajowego Rejestru Sądowego lub ze statutu, lub umowy, jeżeli adres siedziby nie został ujawniony w KRS. Wskazane rozporządzenie określa również właściwość miejscową organów podatkowych w przypadku zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę właściwości miejscowej w trakcie roku podatkowego lub okresu rozliczeniowego. W przypadku gdy podatnik zmienił siedzibę, organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach należnego za dany rok podatku dochodowego jest organ podatkowy właściwy według adresu siedziby w ostatnim dniu roku podatkowego, za który jest składane zeznanie. Ponieważ siedziba spółki w ostatnim dniu 2007 roku znajdowała się w Radomiu, roczne zeznanie podatkowe CIT-8 powinno trafić do urzędu skarbowego w Radomiu.

33 dni zostały na złożenie zeznania CIT

Podstawa prawna

■  Art. 17 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

■  Par. 2, par. 11 rozporządzenia ministra finansów z 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz.U. nr 165, poz. 1371).