Dziś w godz. 12-14 na pytania odpowiada ALEKSANDRA TARKA; tel.: 0 22 530 44 31; e-mail: aleksandra.tarka@infor.pl

PIT W 2007 roku otrzymałem odszkodowanie związane z wywłaszczeniem. Moja działka leżała w pasie budowy drogi ekspresowej. Czy pieniądze z odszkodowania muszę opodatkować w zeznaniu rocznym?

Wzeznaniu rocznym nie wykazuje się dochodów zwolnionych, natomiast wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami lub z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie. Zwolnienie dotyczy także przychodu z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku z realizacją przez nabywcę prawa pierwokupu, stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami. Trzeba jednak podkreślić, że zwolnienie nie dotyczy przypadków, gdy właściciel nieruchomości nabył jej własność w okresie dwóch lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego bądź odpłatnym zbyciem nieruchomości za cenę niższą o co najmniej 50 proc. od wysokości uzyskanego odszkodowania lub ceny zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie lub w związku z realizacją prawa pierwokupu. Jeżeli więc nie zachodzą przypadki wyłączające zwolnienie, pieniądze z odszkodowania za wywłaszczenie nie będą opodatkowane i nie trzeba ich wykazywać w zeznaniu rocznym.

72 dni zostały na złożenie zeznania PIT

Podstawa prawna

■ Art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

CIT Przez trzy miesiące 2007 roku nasza spółka udostępniała nieodpłatnie lokal jednej z fundacji. Pomieszczenia były wykorzystywane na zbiórkę darów dla ubogich, mamy wątpliwość, czy powstał u nas przychód?

Wzaistniałej sytuacji nie będzie można mówić o przychodzie. Co prawda zgodnie z przepisami udostępnienie nieodpłatnie w całości lub w części nieruchomości wiąże się z powstaniem przychodu, ale nie w tym przypadku. Przychodem spółki byłaby równowartość czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości, ustalona na podstawie przeciętnej wysokości czynszów stosowanych w danej miejscowości przy najmie lub dzierżawie nieruchomości tego samego rodzaju.

Jednak przy udostępnieniu nieruchomości, m.in. do użytku na cele dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, kultu religijnego oraz związkom zawodowym przychód nie powstaje. Ponieważ spółka udostępniła lokal nieodpłatnie, a pomieszczenia były wykorzystywane przez fundację na cele dobroczynności, mogła skorzystać z wyłączenia. W tym przypadku nie trzeba będzie uwzględniać jako przychodu równowartości czynszu, jaki spółka otrzymałaby, gdyby lokal wynajęła komercyjnie.

42 dni zostały na złożenie zeznania CIT

Podstawa prawna

■ Art. 13 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.).