Roczne zeznanie podatkowe PIT-28 należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania podatnika w terminie do 31 stycznia roku następnego w stosunku do roku, którego dotyczy rozliczenie. Biorąc pod uwagę tę regulację, wypełniony formularz za 2007 rok powinien zostać wysłany lub dostarczony do właściwego urzędu skarbowego najpóźniej w czwartek. Wszystkie zasady opodatkowania w tej formie określone zostały w ustawie z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.).

Kogo dotyczy obowiązek

Obowiązek dokonania rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w oparciu o formularz PIT-28 mają osoby fizyczne objęte ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Co do zasady przede wszystkim są nimi podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą. Jednakże opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. O tej ostatniej grupie podatników piszemy obok.

Do PIT-28 czasami trzeba dołączyć załączniki. Należy wskazać także, że formularz PIT-28/A wypełniają podatnicy uzyskujący przychody z działalności prowadzonej na własne nazwisko, a także uzyskujący przychody z najmu. PIT-28/B wypełniają podatnicy uzyskujący przychody z działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej (spółek cywilnych) osób fizycznych.

Ponadto, niezależnie od wskazanych wyżej załączników, osoba opodatkowana w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, która korzysta z odliczeń, dodatkowo powinna złożyć załączniki PIT/O i PIT/D. Należy pamiętać, że w sytuacji, jeśli działalność podlegająca opodatkowaniu prowadzona jest przez małżonków, to niezależnie od formy tej działalności PIT-28 każdy z małżonków musi złożyć oddzielnie.

Przychody według stawek

Przychody podatnika objęte ryczałtem ewidencjonowanym należy wykazać w rubrykach części C zeznania. Trzeba zwrócić uwagę, że w każdej z nich uzyskane przychody muszą być wykazane z podziałem na odpowiednie stawki ryczałtu. Wynoszą one odpowiednio 3 proc., 5,5 proc., 8,5 proc., 10 proc., 17 proc. i 20 proc. Zastosowanie poszczególnych stawek do określonego rodzaju źródeł przychodów określone zostało w art. 12 omawianej ustawy.

W formularzu PIT-28 należy wykazać także przychody podlegające opodatkowaniu według karnych stawek ryczałtu. Dotyczy to przychodów, które zostały określone przez organ podatkowy. Jak wskazuje regulacja zawarta w art. 17 ustawy, może to nastąpić m.in. w przypadku nieprowadzenia ewidencji lub prowadzenia jej niezgodnie z warunkami wymaganymi do uznania jej za dowód w postępowaniu podatkowym. W takiej sytuacji organ podatkowy określi wartość niezaewidencjonowanego przychodu, w tym również w formie oszacowania i określi od tej kwoty wysokość ryczałtu. Warto podkreślić, że wspomniany wyżej karny ryczałt stanowi pięciokrotność podstawowych stawek. Ryczałt ten maksymalnie może wynieść 75 proc. przychodów. Dla uproszczenia można wskazać, że karna stawka w przypadku przychodów objętych normalnie stawką ryczałtu 8,5 proc. wyniesie 42,5 proc. (8,5 proc. x 5), natomiast w przypadku stawki 20 proc. ryczałt karny wyniesie 75 proc. Należy pamiętać, że maksymalna stawka nie może być wyższa niż 75 proc.

Oprócz tego należy obliczyć także procentowy udział przychodów objętych poszczególnymi stawkami w kwocie przychodów ogółem.

W ujęciu procentowym

Bardzo ważne jest zwrócenie uwagi, że w przypadku ryczałtu odliczeń od przychodu dokonuje się nie od sumy przychodów, ale z podziałem na przychody opodatkowane poszczególnymi stawkami podatku. Konieczne jest zatem w tym przypadku dokonanie kalkulacji procentowego udziału przychodów opodatkowanych poszczególnymi stawkami w przychodzie ogółem. Udział ten ustala się odrębnie dla każdej stawki ryczałtowej.

Kalkulacja podatku

Podatnicy rozliczający się z podatku dochodowego od osób fizycznych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mają prawo odliczenia od przychodów m.in. straty za lata ubiegłe, składki ZUS, darowizny na określone cele, ulgę internetową. Ponadto przysługuje im także prawo odliczenia wydatków mieszkaniowych (obecnie już tylko na zasadzie praw nabytych). Odliczeniu przysługują także kwoty faktycznie zapłaconych składek emerytalno-rentowych. Należy jednak pamiętać, że w sytuacji gdy działalność gospodarcza prowadzona przez rozliczającego się podatnika opodatkowana jest różnymi stawkami podatku, odliczeń dokonuje się od każdego rodzaju przychodu proporcjonalnie. Od obliczonej kwoty ryczałtu możliwe jest odjęcie kwoty ubezpieczenia zdrowotnego. Należy tylko pamiętać o obowiązującym limicie tego odliczenia.

75 proc. maksymalnie może wynieść stawka ryczałtu od niezaewidencjonowanych przychodów

KRZYSZTOF KOŚLICKI

krzysztof.koslicki@infor.pl