Kontrakty menedżerskie zaliczane są do tzw. umów nienazwanych, nieuregulowanych w kodeksie cywilnym. Przyjmuje się, że jest to umowa wynikająca ze stosunku cywilnoprawnego, określonego w art. 750 ustawy - Kodeks cywilny. Według tej regulacji, do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu.

Warto w tym przypadku zwrócić uwagę na opinie wyrażane przez organy podatkowe. Podkreślają one, że kontrakt menedżerski to umowa, w której jedna strona określana jako menedżer zobowiązuje się do prowadzenia firmy drugiej strony na jej rachunek i ryzyko we własnym bądź cudzym imieniu za wynagrodzeniem.

Przychody uzyskiwane przez osoby na kontraktach menedżerskich bez względu na prawną podstawę ich uzyskania (działalność gospodarcza, umowa zlecenia czy o dzieło) uważane są za uzyskane z działalności wykonywanej osobiście. Dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma bowiem znaczenia, czy menedżer jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie zarządzania, czy też nie. Uzyskane z tego tytułu przychody jest zobowiązany rozliczyć jak uzyskane z działalności wykonywanej osobiście (patrz np. wyjaśnienia Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany, nr 1432/IPSG2/ 415/428/148/06/20/07, z 14 lutego 2007 r.).

PRZYKŁAD: NIE MOŻNA KORZYSTAĆ Z LINIOWEJ STAWKI

Podatnik przez wiele lat był prezesem zarządu w firmach handlowych. Następnie rozpoczął prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Na 2007 rok wybrał opodatkowanie według jednolitej 19-proc. stawki PIT. Podpisał z jedną ze spółek kontrakt menedżerski. Jednak przychody z usług świadczonych na podstawie tego kontraktu zawartego w ramach prowadzonej działalności są przychodami z działalności wykonywanej osobiście. Oznacza to, że nie można ich zaliczyć do przychodów z działalności gospodarczej i opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych według 19-proc. stawki liniowej.

Unormowania podatkowe

Osoby na kontraktach menedżerskich, które będą rozliczać się z dochodów osiągniętych w 2007 roku, powinny zwrócić uwagę na przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczące działalności gospodarczej. Unormowania te znajdują się w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Otóż za działalność gospodarczą albo pozarolniczą działalność gospodarczą uznaje się działalność zarobkową:

  • wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
  • polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
  • polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Chodzi o działalność prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ustawowe regulacje

Zgodnie natomiast ze wspomnianym art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłami przychodów jest m.in. działalność wykonywana osobiście.

Na temat przychodów z działalności wykonywanej osobiście mowa jest w art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Menedżerów dotyczą przepisy zawarte w art. 13 pkt 9 ustawy. Jak wynika z tych regulacji, przychodami z działalności wykonywanej osobiście są przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Te ostatni przepis (czyli zawarty w art. 13 pkt 7) stanowi, że za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

Powróćmy do kwestii dotyczących opodatkowania osób na kontraktach menedżerskich. Otóż płatnik, który dokonuje wypłaty wynagrodzeń menedżerom, zobowiązany jest do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

PRZYKŁAD: PŁATNIK POWINIEN POBIERAĆ ZALICZKI

Firma produkcyjna w 2007 roku zatrudniła na podstawie kontraktu menedżerskiego specjalistę od zarządzania. Firma, jako płatnik, pobierała od wynagrodzeń wypłacanych menedżerowi zaliczki na podatek. W tym przypadku miały bowiem zastosowanie regulacje zawarte w art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z przepisów tych wynika, że osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa m.in. w art. 13 pkt 9, są zobowiązane jako płatnicy pobierać (z określonym zastrzeżeniem) zaliczki na podatek, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, najniższą stawkę podatkową określoną w skali. Ta najniższa stawka to 19 proc.

Skala podatkowa

Jak z tego wynika, dochody uzyskane przez podatnika na podstawie kontraktu menedżerskiego podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym według skali podatkowej.

Warto pamiętać, że skalę podatkową na 2007 rok można znaleźć w art. 10 ustawy z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 217, poz. 1588).

Roczne zeznanie podatkowe

Rubryki dotyczące działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, znajdują się zarówno w formularzu rocznego zeznania podatkowego PIT-36, jak i PIT-37. W tym opracowaniu omówimy tylko kwestie dotyczące tego ostatniego formularza.

Otóż menedżer wypełniający formularz rocznego zeznania podatkowego PIT-37 powinien zwrócić szczególną uwagę na część C tego druku. Konkretnie w częściach: C. 1. i C. 2. należy wykazać kwoty przychodów, koszty uzyskania przychodów, dochody lub straty, a także kwoty zaliczek pobranych przez płatników. Warto przy tym podkreślić, że część C. 2. należy wypełnić wyłącznie w sytuacji łącznego opodatkowania dochodów małżonków.

W wierszu 3: Działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 13 ustawy (w tym umowy o dzieło i zlecenia) podatnicy wypełniają na podstawie imiennych informacji sporządzonych przez płatnika (lub płatników).

Przypomnijmy, że za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się między innymi przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów, zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.

Koszty uzyskania przychodów

Od przychodów otrzymywanych przez osoby wykonujące działalność na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze roczne koszty uzyskania przychodów wynoszą nie więcej niż 1302 zł (miesięcznie 108 zł 50 gr). Jeżeli podatnik tego samego rodzaju przychody uzyskiwał od więcej niż jednego podmiotu albo od tego samego podmiotu, ale z tytułu kilku stosunków prawnych, roczne koszty uzyskania przychodu nie mogą - przy rozliczeniach dotyczących 2007 roku - przekroczyć 1953 zł 23 gr.

URZĄD WYJAŚNIA: RYCZAŁTU NIE NALEŻY STOSOWAĆ

Wykładnia przepisu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, iż nie każdy rodzaj działalności jest zaliczany do źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, ponieważ do powyższego źródła przychodów zalicza się tylko te przychody, które nie są zaliczane do przychodów z innych źródeł.

Wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze - przy jednoczesnym zdefiniowaniu na użytek tej ustawy pojęcia pozarolnicza działalność gospodarcza - nie pozostawia wątpliwości, że źródłem tych przychodów nie jest pozarolnicza działalność gospodarcza, lecz zawsze działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy. Tym samym przychody uzyskane z tych tytułów stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli tego rodzaju umowy zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.

W świetle powyższego, przychody uzyskane ze świadczenia usług na podstawie kontraktu menedżerskiego kwalifikowane są dla celów podatkowych do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, a nie do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Do przychodów z działalności wykonywanej osobiście nie mają zastosowania przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a zatem rodzaj wykonywanych przez podatnika usług w ramach kontraktu menedżerskiego nie ma wpływu na możliwość opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychodów ze świadczenia usług budowlanych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej.

(Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie, nr IUS. DO/415/ 24/MC/07, z 28 lutego 2007 r.).

Ważne!

Płatnik, który dokonuje wypłaty wynagrodzeń menedżerom, zobowiązany jest do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Wynika to z tego, że zarobki uzyskiwane w ramach zawieranych kontraktów menedżerskich traktowane są jak pochodzące z działalności wykonywanej osobiście

Krzysztof Tomaszewski

krzysztof.tomaszewski@infor.pl

Podstawa prawna

■ Art. 5a, 10, 13, 41 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

■ Art. 10 ustawy z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 217, poz. 1588).