MICHAŁ ZDYB

menedżer podatkowy ABC Data

Osoba fizyczna posiadająca miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce, która nie rozliczyła dla celów podatkowych w Polsce dochodów z pracy wykonywanej za granicą, musi się liczyć z wystąpieniem wielu negatywnych konsekwencji. Przede wszystkim nieuiszczona kwota podatku do zapłaty w Polsce z tytułu osiągnięcia dochodów zagranicznych będzie stanowić zaległość podatkową. Zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie. To z kolei skutkuje tym, że od zaległości podatkowej naliczane są odsetki za zwłokę. Stawka odsetek za zwłokę wynosi 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim (obecnie wynoszą one 13 proc. w skali roku). Odsetki za zwłokę są naliczane od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku. Tak więc w związku z brakiem rozliczenia dochodów zagranicznych w Polsce wystąpi obowiązek zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę. Oprócz wskazanych konsekwencji wynikających z przepisów Ordynacji podatkowej, w analizowanej sytuacji może również wystąpić odpowiedzialność podatnika na gruncie przepisów karnych skarbowych. Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego na uszczuplenie podatku, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat trzech, albo obu tym karom łącznie. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca tego czynu zabronionego podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Podatnik, który składając organowi podatkowemu lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę, przez co naraża Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego na uszczuplenie podatku, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat dwóch, albo obu tym karom łącznie. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Jak widać, niewykazanie, mimo takiego obowiązku, dochodów zagranicznych dla celów zapłaty podatku w Polsce może wiązać się z wieloma niekorzystnymi konsekwencjami. Nie można jednak zapominać o tym, że prawidłowe wykazanie dochodów zagranicznych dla potrzeb rocznego rozliczenia jest trudniejsze niż w przypadku dochodów osiąganych w kraju. Zagraniczny płatnik podatku nie ma bowiem obowiązku prze- syłania dokumentów, z których wynikałaby kwota dochodu, co ma miejsce w odniesieniu do polskich płatników. Taka sytuacja powoduje nierówność podmiotów wobec prawa i sprawia, że osoby osiągające dochody za granicą, które podlegają opodatkowaniu w Polsce, mają większe trudności w zakresie prawidłowego rozliczenia podatku w Polsce.

(EM)