Wypełniając roczne zeznanie podatkowe, należy podać nazwę urzędu skarbowego, którym kieruje właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego. Podatnicy mający miejsce zamieszkania w Polsce składają zeznanie do urzędu skarbowego ustalonego według miejsca zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego, a gdy zamieszkanie w Polsce ustało przed tym dniem, według ostatniego miejsca zamieszkania na jej terytorium.

Natomiast podatnicy podlegający ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu składają zeznanie do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Małżonkowie wnoszący o łączne opodatkowanie ich dochodów zeznanie składają do urzędu skarbowego ustalonego według miejsca ich zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego.

Jeżeli małżonkowie wnoszący o wspólne opodatkowanie mają różne miejsca zamieszkania, składają PIT do urzędu skarbowego ustalonego według miejsca zamieszkania jednego z małżonków.

ZBIGNIEW BISKUPSKI, EDYTA DOBROWOLSKA