Kluczową sprawą dla właściwego rozliczenia jest ustalenie, z jakich źródeł otrzymaliśmy dochody. To bowiem przesądzi o wyborze formularzy, które musimy wypełnić, aby prawidłowo wyliczyć wysokość podatku, jaki należy się fiskusowi.

W tym roku, podobnie jak przed rokiem, niektórzy podatnicy muszą złożyć najpóźniej z końcem kwietnia kilka oddzielnych zeznań podatkowych. Wynika to z tego, że poszczególne rodzaje dochodów mogą być opodatkowane w inny sposób, zaś generalna zasada jest taka, że dochody opodatkowane w różny sposób są rozliczane odrębnie, bez konieczności sumowania ich czy wykazywania w jednej deklaracji podatkowej.

Jeśli na dodatek mieliśmy prawo wyboru formy opodatkowania przychodów (najem, przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej), musimy pamiętać, że właściwy formularz może być też uzależniony od formy opodatkowania, na którą zdecydowaliśmy się w 2007 roku.

Odrębnemu opodatkowaniu podlegają dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych. Dochodów tych nie łączymy z innymi dochodami, np. z pracy czy emerytury, ale rozliczamy w odrębnym zeznaniu PIT-38. Oddzielną kategorię stanowią też dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, dla opodatkowania których wybraliśmy podatek w stałej wysokości 19 proc. Dochody te rozliczymy w formularzu PIT-36L.

Natomiast odmienna sytuacja dotyczy podatników uzyskujących dochody pozostałych kategorii: z pracy, emerytury, z działalności wykonywanej osobiście itd. Dla nich bowiem przewidziane są (do wyboru) dwa formularze: PIT-36 i PIT-37. Podstawowym jest ten drugi. Wypełniają go osoby, które uzyskiwały w 2005 roku wyłącznie dochody podlegające rozliczeniu przez płatników, a więc wykazane w otrzymanych od tych płatników PIT-11/8B. Formularz ten wypełniają także emeryci oraz renciści, którzy chcą skorzystać z ulg i odliczeń, w tym z prawa do rozliczenia małżeńskiego lub na zasadzie osoby samotnie wychowującej dzieci.

Wszyscy inni podatnicy, a więc uzyskujący ponadto (lub wyłącznie) dochody z najmu nierozliczane ryczałtem, dochody z zagranicy albo z działalności gospodarczej bez prawa do podatku liniowego, muszą złożyć swoje roczne zeznanie na formularzu PIT-36. Podatnik, który uzyskiwał w 2007 roku dochody, od których sam powinien płacić zaliczki na podatek, w tym dochody z pracy za granicą, musi rozliczyć się na formularzu PIT-36.

Jeżeli uzyskujemy takie dochody z kilku źródeł, sumujemy je przed opodatkowaniem. Jeśli uzyskujemy dochody z lokat bankowych czy z polis z funduszem kapitałowym, to choć objęte są one podatkiem w wysokości 19 proc., nie musimy się z nich rozliczać, gdyż w naszym imieniu rozliczy je z fiskusem bank, towarzystwo ubezpieczeniowe lub inny tego rodzaju płatnik.

Z kolei jeśli uzyskiwaliśmy dochody z najmu i wybraliśmy ryczałt, powinniśmy złożyć PIT-28 w terminie do 31 stycznia tego roku. Podobnie jest, gdy dla działalności gospodarczej wybraliśmy na 2007 rok ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Natomiast gdy podatek od działalności gospodarczej płaciliśmy w formie karty podatkowej, także do 31 stycznia 2008 r., powinniśmy złożyć PIT-16A.

ZBIGNIEW BISKUPSKI, EDYTA DOBROWOLSKA