JAROSŁAW FERDYN

ekspert podatkowy, Grupa Gumułka - Kancelaria Prawa Finansowego

Nie

Pod warunkiem że obrót podatnika ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku kwoty 40 tys. zł, a w przypadku podatników rozpoczynających działalność w bieżącym roku kwoty 20 tys. zł.

Przepisy ustawy o VAT nakładają na podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Rozporządzenia wydawane okresowo przez ministra finansów przewidują jednak liczne wyjątki w zakresie powyższego obowiązku i zwalniają na czas określony niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z konieczności ewidencjonowania.

Na wstępie podkreślić należy, iż wskazane czynności (tj. sprzedaż opon) nie są czynnościami wymienionymi w załączniku do rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, które są przedmiotowo wprost zwolnione z obowiązku ewidencjonowania, ani też w par. 4 rozporządzenia, który wymienia czynności objęte bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania. Analizując katalog pozostałych zwolnień z obowiązku ewidencjonowania - określony w par. 2 i 3 rozporządzenia - uznać należy, że w analizowanym przypadku zastosowanie ma par. 3 ust. 1 pkt 3, zgodnie z którym do 31 grudnia 2007 r. z obowiązku ewidencjonowania zwolnieni są podatnicy, u których kwota obrotu ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40 tys. zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania. W przypadku podatników rozpoczynających działalność w bieżącym roku obowiązek instalacji kasy nie powstanie natomiast, gdy kwota obrotu nie przekroczy 20 tys. zł (par. 3 ust. 5 rozporządzenia).

Pewne wątpliwości może nasuwać par. 4 pkt 4 rozporządzenia, zgodnie z którym zwolnień od obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w par. 2 i 3, nie stosuje się bez względu na wysokość osiąganych obrotów m.in. przy dostawie części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników (PKWiU 34.3). Jednak opony samochodowe to nie części samochodowe objęte grupowaniem PKWiU 34.3. Ujęte są one w PKWiU 25.1. - wyroby z gumy, a z kolei usługi w zakresie handlu detalicznego oponami sklasyfikowane są jako PKWiU 50.30.21-00.00.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy uznać, że podatnik prowadzący działalność w zakresie sprzedaży nowych i używanych opon nie ma obowiązku posiadania kasy fiskalnej, o ile jego obroty ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych nie przekroczyły wskazanych w rozporządzeniu kwot.

Wskazane zwolnienie (stosownie do par. 3 ust. 4 rozporządzenia) traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w trakcie 2007 roku przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40 tys. zł. W przypadku podatników rozpoczynających sprzedaż w 2007 roku zwolnienie obowiązywać będzie natomiast do dnia przekroczenia kwoty obrotów w wysokości 20 tys. zł.

(AP)

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 111 ust. 1-9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

■  Par. 2, par. 3 ust. 1 pkt 3, ust. 4 i ust. 5 oraz par. 4 pkt 4 rozporządzenia ministra finansów z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. nr 116, poz. 804).