Czy powinnam wpłacać w ciągu roku zaliczki

Akcje na giełdzie kupowałam od lutego do kwietnia 2007 roku. Sprzedałam je w sierpniu i wrześniu tego roku, osiągając z tego tytułu dochód. Czy w trakcie roku powinnam wpłacać zaliczki na podatek?

Nie

Nie ma obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku. Po zakończeniu roku natomiast trzeba złożyć w terminie do 30 kwietnia 2008 roku odrębne zeznanie podatkowe na formularzu PIT-38. W zeznaniu tym należy wykazać dochody wymienione w art. 30b ustawy o PIT, czyli m.in. dochody ze sprzedaży akcji kupionych w 2007 roku. Od tych dochodów należy też we wspomnianym terminie odprowadzić podatek w wysokości 19 proc.

Podstawa prawna

■ Art. 30b, art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy trzeba samodzielnie rozliczyć się z urzędem

Czy osoby, które w 2007 roku uzyskały przychody z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, muszą samodzielnie rozliczać się z urzędem skarbowym?

Tak

Zgodnie z brzmieniem regulacji zawartych w art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 19-procentowy podatek dochodowy pobierany jest od dochodów uzyskanych m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających. Do rozliczeń podatkowych służy PIT-38. Formularz ten przeznaczony jest dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z tytułu odpłatnego zbycia: papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka), pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, udziałów w spółkach mających osobowość prawną; a także objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Podstawa prawna

■ Art. 30b, art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy mogę rozliczyć ubiegłoroczną stratę

Dokonując transakcji akcjami na giełdzie w 2006 roku, poniosłem stratę. Czy będę ją mógł uwzględnić w rozliczeniu za 2007 rok?

Tak

W formularzu PIT-38 znajduje się pozycja 28. Tę pozycję wypełniają podatnicy, którzy w latach 2002-2006 wykazali straty i w 2007 roku mają prawo do odliczenia straty z lat ubiegłych. Odliczenie dotyczy wyłącznie strat poniesionych z przychodów, podlegających w latach 2002-2006 opodatkowaniu z tytułu odpłatnego zbycia: papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka), pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających, udziałów w spółkach mających osobowość prawną, a także z tytułu objęcia udziałów (akcji) albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

O wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50 proc. kwoty tej straty.

Podstawa prawna

■ Art. 30b, art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy będę mógł złożyć korektę PIT-38

W dochodów giełdowych będę rozliczał się po raz pierwszy. Czy jeżeli popełnię błąd w formularzu PIT-38, to będę mógł złożyć korektę?

Tak

Na podstawie art. 81 Ordynacji podatkowej podatnik ma prawo do skorygowania danych zawartych w złożonym zeznaniu. Zgodnie z art. 81 par. 2 Ordynacji podatkowej, skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty (stosownie do postanowień Ordynacji podatkowej przez deklarację rozumie się również zeznanie). Uprawnienie do złożenia korekty ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej - w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą. Złożenie korekty w czasie trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej, w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą, nie wywołuje skutków prawnych - o czym przypomina Ministerstwo Finansów. Przywilej złożenia korekty powraca w momencie zakończenia prowadzonego postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej. Złożona korekta powinna zawierać dane ustalone w wyniku przeprowadzonego postępowania podatkowego w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego. Złożona korekta może natomiast zawierać dane ustalone w wyniku przeprowadzonej kontroli. Złożona korekta powinna dodatkowo zawierać pisemne wyjaśnienie przyczyn korekty.

Podstawa prawna

■ Art. 81 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy mam zamkniętą drogę do 1 proc. PIT

Będę składała w urzędzie skarbowym tylko formularz PIT-38 i zapłacę podatek od zysków osiągniętych na giełdzie. Czy w takiej sytuacji mam zamkniętą drogę do przekazania 1 proc. podatku dla organizacji pożytku publicznego?

Nie

W części H formularza PIT-38 można wnioskować o przekazanie 1 proc. podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP). Stosownie do postanowień art. 45 ust. 5c i 5d ustawy, naczelnik urzędu skarbowego - na wniosek podatnika - przekazuje na rzecz OPP kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1 proc. podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. Przekazanie wspomnianej kwoty, po pomniejszeniu o koszty przelewu bankowego, nastąpi w terminie trzech miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. Pod warunkiem, że zeznanie podatkowe zostanie złożone przed upływem terminu określonego dla jego złożenia. Wskazanie w zeznaniu podatkowym OPP poprzez podanie jej nazwy i numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego traktuje się na równi ze złożeniem wniosku. Należy pamiętać, że zgodnie z przepisami ustawy można wskazać tylko jedną OPP, znajdującą się w wykazie organizacji mających status organizacji pożytku publicznego, o którym mowa w art. 45 ust. 5g ustawy. Przepis ten stanowi, że w terminie do końca roku podatkowego minister pracy i polityki społecznej w porozumieniu z ministrem sprawiedliwości ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski wykaz organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na 30 listopada roku podatkowego.

Podstawa prawna

■ Art. 30b i art. 45 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy mogę uwzględnić zagraniczny podatek

Dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych osiągnąłem zarówno w kraju, jak i dwóch innych państwach Unii Europejskiej. Za granicą również zapłaciłem podatek. Czy mogę wpisać go do rocznego zeznania PIT-38?

Tak

Dla podatku zapłaconego za granicą, o którym mowa w art. 30b ust. 5a i 5b ustawy (przeliczonego na złote) przeznaczona jest pozycja 32 w zeznaniu PIT-38. Wiersz ten wypełniają podatnicy, którzy uzyskali dochody, o których mowa w art. 30b ust. 1 ustawy (czyli z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, za granicą lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. W poz. 32 należy wpisać kwotę podatku zapłaconego za granicą i podlegającego odliczeniu w zeznaniu PIT-38. Odliczenie podatku zapłaconego za granicą nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany za granicą. W tym przypadku kwotę podatku obliczoną według stawki 19 proc. od łącznych dochodów uzyskanych w Polsce i za granicą należy pomnożyć przez kwotę dochodu uzyskanego za granicą, a następnie podzielić przez kwotę łącznego dochodu uzyskanego za granicą i w Polsce.

Z kolei w poz. 33 należy wykazać dodatkowy podatek zapłacony za granicą, o którym mowa w art. 30b ust. 5c ustawy, przeliczony na złote.

Z wyjaśnień MF wynika, że kwoty podatku zapłaconego za granicą wyrażone w walutach obcych przelicza się na złote według kursów z dnia zapłaty, ogłaszanych przez bank, z którego usług korzystał podatnik, i mających zastosowanie przy kupnie walut. Jeżeli podatnik nie korzysta z usług banku, podatek przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych z dnia zapłaty, ogłaszanego przez NBP.

Podatnik powinien też poinformować urząd skarbowy, czy wraz z zeznaniem składa załącznik PIT/ZG. Wspomniany załącznik PIT/ZG to informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku za granicą. Załącznik ten składają osoby, które w roku podatkowym uzyskały dochody za granicą, o których mowa w art. 30b ust. 5a i 5b ustawy, podlegające opodatkowaniu w Polsce. W załączniku podatnik wykazuje dochody z zagranicy oraz podatek zapłacony za granicą rozliczane w zeznaniu podatkowym PIT-38. Załącznik składa się odrębnie dla każdego państwa, w którym uzyskano dochód. W załączniku tym pozycję przeznaczoną do wpisania numeru PESEL wypełniają wyłącznie te osoby, które mają nadany ten numer.

Podstawa prawna

■ Art. 30b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy uzyskany dochód zostanie opodatkowany

Kupiłem akcje jednej ze spółek na giełdzie w kwietniu 1996 r. Sprzedałem je natomiast w lipcu 2007 r. Czy uzyskany przeze mnie dochód z tego tytułu będzie opodatkowany?

Nie

W tym przypadku ma zastosowanie art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 202, poz. 1956 z późn. zm.). Jak wynika z tej regulacji, przepisów dotyczących opodatkowania dochodów ze zbycia papierów wartościowych uzyskanych po 31 grudnia 2003 r. nie stosuje się do dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o których mowa w art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2004 r., pod warunkiem że papiery te zostały nabyte przed dniem 1 stycznia 2004 r. Zatem dochód uzyskany ze zbycia akcji nabytych na giełdzie papierów wartościowych przed 1 stycznia 2004 r. nie zostanie opodatkowany.

Podstawa prawna

■ Art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 202, poz. 1956 z późn. zm.).

Krzysztof Tomaszewski