W rozliczeniu podatku za 2007 rok, tak jak w poprzednich latach, podatnicy będą mogli odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego oraz na cele kultu religijnego. Nowością będzie możliwość odliczania od postawy opodatkowania ulgi z tytułu darowizn dokonanych na cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi, popularnie zwanej ulgą dla honorowych krwiodawców. W przypadku darowizn przekazanych na powyższe cele odliczeniu podlega kwota w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6 proc. dochodu. Łączna kwota odliczeń ze wszystkich trzech tytułów nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6 proc. dochodu.

Na rzecz organizacji

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz 176 z późn. zm.) do pomniejszenia podstawy opodatkowania uprawniają darowizny na rzecz organizacji realizujących zadania pożytku publicznego w sferze działań publicznych, m.in. pomocy społecznej, działalności charytatywnej, promocji zdrowia, ochrony praw kobiet i innych określonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego. Darowiznę należy udokumentować dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego lub dokumentem, z którego wynika wartość darowizny (odpowiednio dla darowizny pieniężnej lub rzeczowej), a także oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Podatnicy mogą również odliczyć od dochodu darowizny dokonane na rzecz organizacji pożytku publicznego działające w innych krajach UE. W tym wypadku konieczne jest jednak udokumentowanie przez podatnika oświadczeniem tej organizacji, że na dzień przekazania darowizny była ona organizacją równoważną do polskich organizacji pożytku publicznego oraz istnienie podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub odrębnych ustaw, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium organizacja posiada siedzibę.

Ważne!

Limit odliczeń nie występuje w przypadku darowizn odliczanych na podstawie tzw. ustaw kościelnych. Chodzi o ustawy z 17 maja 1989 r. o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 29, poz. 154 z późn. zm.), z 4 lipca 1991 r. o stosunku państwa do Polskiego Kościoła Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (Dz.U. nr 66, poz. 287 z późn. zm.). Odliczenia nieobjęte limitem dotyczą wyłącznie darowizn na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych

Przywilej dawców krwi

Z ulgi z tytułu darowizn na cele krwiodawca mogą korzystać honorowi dawcy krwi, czyli osoby, które bezpłatnie oddały krew i zostały zarejestrowane w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi. W przypadku ulgi dla honorowych krwiodawców odliczeniu podlega kwota w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew określonego przepisami ustawy z 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi. Darowiznę należy udokumentować dokumentem, z którego wynika wartość darowizny (przy czym w dokumencie tym nie uwzględnia się wartości krwi, za którą dawca otrzymał ekwiwalent) oraz oświadczenie obdarowanego (publicznej służby krwi) o przyjęciu darowizny.

Podatnik w rozliczeniu podatkowym za 2007 rok może również odliczyć darowizny na cele kultu religijnego. Obdarowanym w tym przypadku może być nie tylko konkretna parafia, ale np. organizacja religijna. Podobnie jak w przypadku pozostałych darowizn, również darowiznę na cele kultu religijnego należy odpowiednio udokumentować.

WYSOKOŚĆ EKWIWALENTU

Dawcom krwi rzadkich grup przysługuje ekwiwalent pieniężny w następującej wysokości:

  •  za 1 litr pobranej krwi - 130 zł
  •  za 1 litr pobranego osocza - 170 zł
  •  za 1 mililitr krwi pobranej do celów diagnostycznych od dawców krwinek wzorcowych - 1 zł

Dawcom, którzy zostali poddani zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom przed pobraniem krwi w celu uzyskania surowic diagnostycznych lub osocza, przysługuje ekwiwalent pieniężny w wysokości:

  •  za 1 litr krwi z wytworzonymi przeciwciałami w wyniku zabiegu uodpornienia - 200 zł
  •  za 1 litr osocza pobranego od dawców poddanych zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom - 350 zł
  •  za zabieg uodpornienia dawców:

- pierwszy - 50 zł

- każdy kolejny - 25 zł

  •  za 1 mililitr krwi pobranej do uodpornienia - 1 zł
  •  za składniki krwi pobierane metodą aferezy - 130 zł (za cały zabieg)

MAGDALENA MAJKOWSKA

magdalena.majkowska@infor.pl