Użytkownikom internetu przysługuje specjalna preferencja podatkowa w podatku dochodowym od osób fizycznych. Podobnie jak w poprzednich latach, również w rozliczeniu z fiskusem za 2007 rok będą oni mogli uwzględnić wydatki poniesione z tytułu korzystania z internetu. Odliczeniu podlegają wyłącznie wydatki z tytułu użytkowania sieci. Podatnicy nie mogą zatem odliczać od podstawy opodatkowania kosztów instalacji (podłączenia) internetu. W zeznaniach podatkowych składanych do 30 kwietnia 2008 r. ulgę internetową uwzględnią wyłącznie podatnicy, którzy spełnią warunki wynikające z art. 26 ust. 6a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. nr 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Aby

skorzystać z ulgi, zarówno faktura, jak i dowód wpłaty powinny być wystawione na podatnika dokonującego odliczenia

W miejscu zamieszkania

Jednym z wymogów, których spełnienie uprawnia do odliczenia, jest ponoszenie przez podatnika wydatków w lokalu (lub budynku) będącym miejscem zamieszkania. Trzeba pamiętać, że miejsce zamieszkania nie jest związane z meldunkiem. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego przez miejsce zamieszkania należy rozumieć miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. Jeżeli zatem podatnik faktycznie zamieszkuje w innej miejscowości niż jest zameldowany, może skorzystać wyłącznie z ulgi od wydatków na użytkowanie internetu poniesionych w miejscu zamieszkania. Odliczenie będzie jednak możliwe tylko wtedy, gdy wysokość wydatków została udokumentowana fakturami wystawionymi na nazwisko użytkownika sieci. W przeciwnym wypadku podatnik traci prawo do odliczenia.

Potrzebna faktura

Pamiętać należy, że ulga internetowa dotyczy konkretnego użytkownika internetu, a nie lokalu. Oznacza to, że jeżeli w mieszkaniu zamieszkuje i korzysta z internetu kilka osób, to każda z nich może uwzględnić w rocznym PIT faktyczne poniesione wydatki, pod warunkiem że udokumentują te wydatki fakturą wystawioną na swoje nazwisko. Małżonkowie mogą oczywiście dysponować wspólną fakturą. Aby jednak każdy z nich mógł dokonać odliczenia wydatków na internet, faktury potwierdzające uregulowanie należności za internet muszą być wystawione na obojga małżonków. W przypadku, gdy podatnik opłaca rachunki przelewem, potwierdzeniem poniesienia wydatku będzie nie tylko faktura, ale również dowód wpłaty potwierdzony przez bank lub pocztę, dyspozycje przelewów lub wyciągi bankowe, na których przelewy będą widniały jako zrealizowane. Ulga internetowa jest limitowana. Wydatki podlegające odliczeniu nie mogą przekroczyć rocznie 760 zł. Podstawę opodatkowania pomniejsza się w ramach rocznego limitu o całą kwotę należności, tzn. łącznie z VAT. Odliczenie należy wykazać w załączniku PIT/O do zeznania podatkowego.

MAGDALENA MAJKOWSKA

magdalena.majkowska@infor.pl