Naczelnik urzędu skarbowego może, na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, udzielać podatnikom na ich wniosek ulg w spłacie należności podatkowych, poprzez m.in. odroczenie terminu zapłaty podatku, rozłożenia go na raty, a także umorzenie całej zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę. Aby taką ulgę otrzymać, podatnik musi złożyć w urzędzie skarbowym wniosek o jej udzielenie, uzasadniając go swoim ważnym interesem lub interesem publicznym. Trzeba jednak pamiętać, że przyznanie ulgi zależy od decyzji fiskusa. Może on bowiem odmówić jej przyznania.

Ważne!

Organ podatkowy powinien przeprowadzić dokładną analizę stanu materialnego podatnika w celu rozłożenia zapłaty podatku (zaległości podatkowej) na taką liczbę rat, która byłaby możliwa do zapłaty w aktualnej sytuacji finansowej podatnika

Odroczenie terminu

Organ podatkowy ma prawo do odraczania terminu płatności podatku i zaległości podatkowej wraz z odsetkami. Odroczenie terminu oznacza jego przesuniecie na datę późniejszą niż ta, która wynika z przepisów prawa podatkowego. Trzeba jednak pamiętać, że organ podatkowy może odroczyć termin tylko na wniosek podatnika i tylko w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. Odroczenie terminu płatności podatku może nastąpić jedynie przed jego końcowym upływem. Zatem jeśli podatnik chciałby, aby urząd odroczył mu termin płatności podatku, wniosek z taką prośbą musi złożyć przed upływem tego terminu.

Jeżeli podatnik nie zapłaci podatku w terminie (przy rocznym PIT będzie to 30 kwietnia), mamy do czynienia z zaległością podatkową. Zatem wniosek złożony po terminie płatności podatku może odnosić się jedynie do odroczenia terminu płatności zaległości podatkowej, a właściwie wyznaczenia terminu, do którego taka płatność ma nastąpić.

Rozłożenie na raty

Podatnik, który nie ma pieniędzy na zapłatę podatku, może wystąpić do naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o rozłożenie tej płatności na raty. Również takie podanie powinno być uzasadnione ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.

Organ podatkowy, rozpatrując wniosek podatnika, musi zdecydować, czy w danym przypadku przyznać ulgę, czy też nie.

Przy takim rozstrzygnięciu urząd powinien wziąć pod uwagę także sytuację podatnika powstałą na skutek odmowy umorzenia części zaległości podatkowej. Następnie urząd w wyniku postępowania dowodowego przy czynnym współudziale strony, decydując się na rozłożenie całości podatku na raty, powinien określić te raty w sposób uzasadniony wszystkimi okolicznościami sprawy, mając przy tym na uwadze, aby udzielona ulga w wykonaniu podatku możliwa była do wykonania.

W razie wydania decyzji o rozłożeniu płatności podatku lub zaległości podatkowej na raty nowym terminem płatności jest dzień, w którym, zgodnie z decyzją, powinna nastąpić zapłata odroczonego podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę albo poszczególnych rat, na jakie został rozłożony podatek lub zaległość podatkowa wraz z odsetkami za zwłokę.

EWA MATYSZEWSKA

ewa.matyszewska@infor.pl