Za nadpłatę podatku zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej uważa się kwotę:

 •  nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku;
 •  podatku pobraną przez płatnika nienależnie lub w wysokości większej od należnej;
 •  zobowiązania zapłaconego przez płatnika lub inkasenta, jeżeli w decyzji fiskusa określono je nienależnie lub w wysokości większej od należnej;
 •  zobowiązania zapłaconego przez osobę trzecią lub spadkobiercę, jeżeli w decyzji o ich odpowiedzialności podatkowej lub decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego spadkodawcy określono je nienależnie lub w wysokości większej od należnej.

Pięć lat

ma podatnik na odzyskanie nadpłaty podatku, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin jej zwrotu

Jeżeli wpłata dotyczyła zaległości podatkowej, na równi z nadpłatą traktuje się także część wpłaty, która została zaliczona na poczet odsetek za zwłokę.

Ponadto nadpłata powstaje z dniem:

 •  zapłaty przez podatnika podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej;
 •  pobrania przez płatnika podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej;
 •  zapłaty przez płatnika lub inkasenta należności wynikającej z decyzji o jego odpowiedzialności podatkowej, jeżeli należność ta została określona nienależnie lub w wysokości większej od należnej;
 •  wpłacenia przez płatnika lub inkasenta podatku w wysokości większej od wysokości pobranego podatku;
 •  zapłaty przez osobę trzecią lub spadkobiercę należności wynikającej z decyzji o odpowiedzialności podatkowej lub decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego spadkodawcy, jeżeli należność ta została określona nienależnie lub w wysokości większej od należnej;
 •  złożenia korekty deklaracji w podatku od towarów i usług obniżającej wysokość zobowiązania podatkowego, w związku ze zwiększeniem kwoty podatku naliczonego lub obniżeniem kwoty podatku należnego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.

Ważne!

Organ podatkowy może, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych jego ważnym interesem, dokonać zwrotu nadwyżki wpłaconych kwot zaliczek na podatek dochodowy

Wreszcie nadpłata powstaje z dniem złożenia:

 •  zeznania rocznego - dla podatników podatku dochodowego;
 •  deklaracji podatku akcyzowego - dla podatników podatku akcyzowego;
 •  deklaracji o wpłatach z zysku za rok obrotowy - dla jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i przedsiębiorstw państwowych.

Ważne!

Nadpłaty podlegają oprocentowaniu w wysokości równej wysokości odsetek za zwłokę, pobieranych od zaległości podatkowych (obecnie to 13 proc. w skali roku). Nadpłaty, których wysokość nie przekracza wysokości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, nie podlegają oprocentowaniu

Zwrot nadpłaconego podatku

Nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę określonych w decyzji fiskusa oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Nadpłaty, których wysokość nie przekracza wysokości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, podlegają z urzędu zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę określonych w decyzji fiskusa oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku - na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, chyba że podatnik wystąpi o ich zwrot.

Termin odzyskania pieniędzy

Nadpłata podlega zwrotowi w terminie:

 •  30 dni od dnia wydania decyzji o zmianie, uchyleniu lub stwierdzeniu nieważności decyzji: ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego, określającej wysokość zobowiązania podatkowego, o odpowiedzialności podatkowej płatnika lub inkasenta, o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej lub spadkobiercy;
 •  30 dni od dnia wydania decyzji stwierdzającej nadpłatę lub określającej wysokość nadpłaty;
 •  14 dni od dnia doręczenia organowi podatkowemu odpisu orzeczenia sądu administracyjnego, ze stwierdzeniem jego prawomocności, uchylającego decyzję organu podatkowego pierwszej instancji lub stwierdzającego jej nieważność;
 •  30 dni od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty powstałej w wyniku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego;
 •  trzech miesięcy od dnia złożenia zeznania lub deklaracji (zeznania rocznego - dla podatników podatku dochodowego, deklaracji podatku akcyzowego - dla podatników podatku akcyzowego, deklaracji o wpłatach z zysku za rok obrotowy - dla jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i przedsiębiorstw państwowych);
 •  dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wraz ze skorygowanym zeznaniem (deklaracją) w przypadkach, lecz nie wcześniej niż w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia zeznania lub deklaracji.

W przypadku skorygowania deklaracji:

 •  gdy organ koryguje deklarację za podatnika (przy oczywistych pomyłkach i błędach, gdy korekta nie przekracza kwoty 1 tys. zł) - nadpłata podlega zwrotowi w ciągu trzech miesięcy od dnia upływu terminu do wniesienia sprzeciwu na korektę organu przez podatnika;
 •  przez podatnika - nadpłata podlega zwrotowi w terminie trzech miesięcy od dnia jej skorygowania.

EWA MATYSZEWSKA

ewa.matyszewska@infor.pl