Sposób ten polega na przyjęciu konsekwentnie koncepcji zakładu jako funkcjonalnie odrębnej jednostki (functionally separate entity). Zgodnie z tą koncepcją, zakład ma być traktowany jako odrębne przedsiębiorstwo, któremu przypisuje się funkcje, aktywa i ryzyka na podstawie rzeczywistej i funkcjonalnej analizy, dla której odniesieniem będą funkcje i ryzyka ponoszone przez niezależnego przedsiębiorcę. Zakładowi przypisany zostanie kapitał podstawowy i zobowiązania w oparciu o wykonywane przez niego funkcje oraz posiadane aktywa i ponoszone ryzyka. Odpowiednie zastosowanie będą miały wytyczne OECD w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych, gdyż zakład i PM będą traktowane analogiczne jak niezależne pod względem prawnym, lecz powiązane przedsiębiorstwa.
Pierwszym etapem tej analizy będzie identyfikacja znaczących pod względem gospodarczym czynności wykonywanych przez zakład i ponoszonej przez niego odpowiedzialności w porównaniu z czynnościami i odpowiedzialnością ponoszoną przez PM jako całość, a zwłaszcza te części PM, które dokonują czynności z zakładem. Drugi etap analizy polega na określeniu dochodu z tytułu każdej czynności dokonywanej z zakładem jako hipotetycznym odrębnym przedsiębiorstwem wyłącznie w oparciu o zasadę dystansu analogicznie jak między przedsiębiorstwami powiązanymi przy uwzględnieniu funkcji, aktywów i ryzyka ponoszonych przez zakład. W wyniku tych dwóch etapów nastąpi określenie zysku zakładu ze wszystkich rodzajów działalności, włączając w to transakcje z przedsiębiorstwami powiązanymi (spółki powiązane z PM), niepowiązanymi (podmioty trzecie) oraz czynności z PM lub innymi jego zakładami. I tak np. przypisanie aktywów zakładowi będzie następowało w oparciu o kryterium zakresu, w jakim aktywa należące pod względem prawnym do PM są wykorzystywane do wykonywania funkcji przez zakład. Funkcje pełnione przez zakład będą także decydowały o podziale ryzyka.