TOMASZ MICHALIK

doradca podatkowy, partner w MDDP

Na podstawie par. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do 31 grudnia 2007 r. sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do tego rozporządzenia. Dotyczy to między innymi czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Chodzi o przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przedsiębiorstwem.

Jednocześnie par. 4 pkt 7 tego zwolnienia nie stosuje się bez względu na wysokość osiąganych obrotów przy dostawie m.in. nagranych płyt CD i DVD. Tak sformułowane regulacje powodują, że niektóre organy podatkowe uważają, że w przypadku nieodpłatnego przekazania nagranych płyt CD podatnik ma obowiązek zaewidencjonowania takiego przekazania za pomocą kasy rejestrującej.

Jest to jednak pogląd błędny. Przede wszystkim dlatego, że pomija zupełnie regulacje ustawy o VAT. Trzeba bowiem zaznaczyć, że zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są zobowiązani podatnicy dokonujący sprzedaży (rozumianej zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 22 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. jako odpłatna dostawa towarów) na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Użyta koniunkcja powoduje, że należy przyjąć, iż obowiązek rejestracji czynności w kasie ma miejsce wtedy, gdy wystąpi nie tylko podatek należny, ale przede wszystkim obrót. Obrót zaś zdefiniowany jest w art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług jako kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Tymczasem w przypadku towarów przekazywanych nieodpłatnie nie istnieje kwota należna od nabywcy - nie występuje więc także obrót. Skoro tak, to nie są spełnione przesłanki zastosowania art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Tym samym nie ma podstaw do przyjęcia, że ustawa nakłada na podatnika przekazującego nieodpłatnie nagrane płyty CD obowiązek ewidencjonowania takiego przekazania za pomocą kasy rejestrującej.

Nie oznacza to, że czynność taka nie podlega opodatkowaniu - jest ona opodatkowana, jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług - podatnik nie ma jedynie obowiązku dokonania zaewidencjonowania tej czynności za pomocą kasy rejestrującej.

Na marginesie jedynie warto zadać sobie pytanie - czemu miałoby służyć rejestrowanie nieodpłatnych przekazań towarów za pomocą kasy rejestrującej? Celem regulacji wprowadzającej kasy fiskalne - mające charakter szczególnej formy ewidencji sprzedaży - było stworzenie instrumentu zapobiegającego nieewidencjonowa- nym transakcjom z osobami fizycznymi, które powodowałyby przepływy finansowe niewidoczne dla fiskusa. Nie ma to nic wspólnego z czynnościami nieodpłatnymi. Warto o tym pamiętać.

Not. KT