W zeszłym roku uzyskałam dochody z najmu mieszkania opodatkowane ryczałtem. Mąż prowadzi własną działalność opodatkowaną według skali. W 2007 roku uzyskaliśmy dochód ze sprzedaży mieszkania kupionego w tym samym roku. Jaki formularz zeznania powinniśmy wybrać. Czy możemy rozliczyć się wspólnie?

W opisanym przypadku właściwy będzie druk zeznania rocznego PIT-36. Przychody z najmu lokalu opodatkowane ryczałtem i uzyskiwane poza działalnością gospodarczą nie wyłączają prawa do wspólnego rozliczenia. Mąż podatniczki rozlicza dochody uzyskiwane z prowadzonej działalności gospodarczej na zasadach ogólnych zatem małżonkowie mogą złożyć wniosek o łączne opodatkowanie dochodów. Trzeba jednak pamiętać, że łączne opodatkowanie będzie możliwe pod warunkiem, że zarówno małżeństwo, jak i wspólność majątkowa trwały cały rok podatkowy. Urząd skarbowy uwzględni wniosek o wspólne rozliczenie małżonków tylko wtedy, gdy zostanie on złożony nie później niż w terminie określonym dla złożenia zeznania podatkowego, czyli do 30 kwietnia 2008 r. Wyboru sposobu opodatkowania małżonkowie dokonują w poz. nr 6 zeznania. Rozliczenie roczne na formularzu PIT-36 jest również właściwe ze względu na konieczność rozliczenia podatku od sprzedaży nieruchomości. Podatek ten w wysokości 19 proc. dochodu, w przypadku nieruchomości nabytych po 1 stycznia 2007 r., należy wykazać w zeznaniu rocznym. Specjalne rubryki na jego wpisanie zostały uwzględnione tylko w trzech zeznaniach: PIT-36, PIT-36L i PIT-38.

ROZLICZENIA PIT 80 dni zeznania PIT

Podstawa prawna

■ Art. 6 ust. 2, ust. 9, ust. 10, art. 21 ust. 1 pkt 126, art. 45 ust. 3b, art. ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. t.j. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Spółka z o.o. prowadzi działalność od dwóch lat. W zeszłym roku po raz pierwszy przekazała darowiznę organizacji pożytku publicznego na cele charytatywne w wysokości 5 tys. zł. W jaki sposób dokonać odliczenia przekazanej kwoty w zeznaniu rocznym?

Ulga z tytułu darowizn przekazywanych na cele pożytku publicznego należy do kategorii ulg odliczanych od podstawy opodatkowania. Podatnicy CIT mogą odliczyć w rozliczeniu rocznym darowizny do wysokości 10 proc. dochodu. Sporządzając zeznanie roczne, przysługujące odliczenie należy w pierwszej kolejności wykazać w załączniku CIT-8/O dołączanym do zeznania CIT-8. W tym celu należy wypełnić odpowiednie rubryki w części B. 3 załącznika. Kwotę ulgi należy następnie przenieść do podstawowego formularza w części E. 1 w poz. 41. Odliczenia darowizny można dokonać tylko pod warunkiem, że została ona przekazana na cele określone w art. 4 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

ROZLICZENIA CIT 50 dni zeznania CIT

Podstawa prawna

■ Art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.).

Dziś na pytania czytelników odpowiada MAGDALENA MAJKOWSKA