Zmniejszenie wydatków bieżących samorządów oznaczać będzie większą zdolność do spłaty zobowiązań – radzi powiatom Ministerstwo Finansów.
Po naszym tekście alarmującym, że przez wprowadzenie nowego wskaźnika zadłużenia w samorządach 66 proc. powiatów w przyszłym roku może mieć trudności z uchwaleniem budżetów, sprawą zainteresowali się posłowie.
Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację (nr 4530/12) wyjaśnia, że jeżeli jednostka samorządu w całości finansuje inwestycje ze środków własnych i nie zaciąga kredytu, to działania inwestycyjne nie będą ograniczane przez wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Nowe regulacje art. 243 mają obowiązywać od 2014 r., co oznacza, że vacatio legis wynosi blisko 4 lata.
Zdaniem MF samorządy miały więc odpowiedni czas na wprowadzenie działań konsolidujących, pozwalających na wygenerowanie w okresie 2011 – 2013 nadwyżek w części bieżącej budżetu i dostosowanie struktury zadłużenia w celu zapewnienia spełnienia nowych wymogów.
W ocenie resortu zdolność do spłaty kredytów czy pożyczek będzie uzależniona głównie od tego, jak będą się kształtowały dochody i wydatki bieżące. Zmniejszenie wydatków bieżących oznaczać będzie większą zdolność do spłaty zobowiązań.
MF wskazuje, że ze sprawozdań z wykonania budżetów powiatów za lata 2008 – 2011 (bez wydatków w działach: oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza) wynika, że w tym okresie w powiatach następował wzrost wydatków na wynagrodzenia.
Powiaty powinny zatem rozważyć możliwość ograniczenia wydatków bieżących, w tym szczególnie wydatków na wynagrodzenia.