Minister stwierdził, że transakcja spółki będzie ciągiem dostaw towarów i usług wchodzących do masy majątkowej składającej się na zorganizowaną część przedsiębiorstwa (ZCP). Każdy ze składników majątkowych należy osobno wykazać na fakturze i opodatkować właściwą stawką.

Z tym nie zgodził się NSA. Jeśli podatnik przedstawia we wniosku o interpretację, że sprzedawany zespół składników masy spółki stanowi ZCP, to nie można w ogóle odnosić się do zasad fakturowania tej transakcji. Strony transakcji sprzedaży miały na celu zachowanie wyodrębnienia organizacyjnego i finansowego części przedsiębiorstwa, czyli sprzedaż pewnej całości gospodarczej, a nie poszczególnych składników materialnych i niematerialnych.

Sędzia Janusz Zubrzycki podkreślił, że minister finansów w wydanej interpretacji najpierw nieprawidłowo założył, że sprzedawana przez podatnika część aktywów nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Sąd dodał, że dopiero w sytuacji, gdy nie mamy do czynienia z ZCP, to sprzedaż aktywów należy wykazać na fakturze. Do takiej faktury należy dołączyć wykaz poszczególnych składników majątkowych będących przedmiotem dostawy wraz z ich szczegółowym opisem.

NSA, wydając orzeczenie, powołał się na rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości UE, m.in. wyrok z 27 listopada 2003 r. (sprawa C-497/01), w którym Trybunał przyjął, że wynikająca z dyrektywy o VAT zasada braku dostawy ma zastosowanie do każdego przeniesienia przedsiębiorstwa lub samodzielnej jego części, włączając składniki rzeczowe i w razie konieczności inne, łącznie stanowiące przedsiębiorstwo lub jego część.

Również w wyroku z 10 listopada 2011 r. (sprawa C-444/10) Trybunał uznał, że przekazanie całości lub części aktywów stanowi ZCP, pod warunkiem że przekazane aktywa są wystarczające do prowadzenia przez nabywcę w sposób trwały samodzielnej działalności gospodarczej.

Wyrok NSA z 5 kwietnia 2012 r. sygn. akt I FSK 1001/10.