Najwięcej pytań podczas wczorajszego internetowego czatu dotyczyło ulgi prorodzinnej i rozliczania dochodów zagranicznych.
W zeznaniu za 2007 rok ulga prorodzinna jest odliczana po raz pierwszy. Nie dziwi więc, że duża część pytań związana była ze sposobem oraz warunkami jej odliczania w zeznaniu rocznym. Z tego tytułu rodzice mogą odliczyć od podatku kwotę 1145,08 zł na każde dziecko.

Warunki odliczeń

Jednym z warunków odliczenia jest nieosiąganie dochodów przez dziecko, które nie ukończyło 25 lat życia i uczy się w szkole lub studiuje. Jednak uzyskiwanie pewnych dochodów przez takie dziecko nie pozbawia ulgi prorodzinnej rodziców. Dziecko może uzyskać dochody wolne od podatku (np. alimenty od swojego ojca, stypendium socjalne lub naukowe), rentę rodzinną po zmarłym rodzicu lub dochody w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku (w 2007 roku była to kwota 3015 zł).
Nie straci prawa do ulgi rodzic, którego studiujące 23-letnie dziecko uzyska w 2007 roku z umowy zlecenie 1220 zł i otrzymuje alimenty od ojca w kwocie 360 zł miesięcznie oraz comiesięczne stypendium socjalne w kwocie 300 zł.
Tematem pytań był także wpływ dochodów uzyskiwanych przez małoletnie dzieci na rozliczenie roczne rodziców.

Rozliczenie dzieci małoletnich

Niektóre dochody dzieci małoletnich łączy się z dochodami rodziców, a następnie opodatkowuje według skali podatkowej. Dotyczy to dochodów z: rent krajowych i zagranicznych, najmu lub dzierżawy, praw majątkowych. Jednak nie wszystkie dochody będą mogły być połączone z dochodami rodziców.
Dzieci małoletnie, które uzyskają dochody z pracy, stypendiów i przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku będą musiały rozliczyć je samodzielnie w zeznaniu rocznym. Będzie tak w przypadku, gdy dziecko uzyska dochód np. grając w filmie jako statysta. Zazwyczaj praca taka jest wykonywana na podstawie umowy cywilnoprawnej. Wobec tego dziecko musi dokonać indywidualnego rozliczenia rocznego, w którym wykaże uzyskane dochody. Przy czym na rodzicach spoczywa obowiązek wypełnienia i złożenia rocznego PIT za małoletnie dziecko.
Zeznanie należy wypełnić na imię i nazwisko dziecka, ale w jego imieniu podpisują się rodzice jako przedstawiciele ustawowi. Gdy zeznanie w imieniu dziecka składane jest po raz pierwszy, rodzice składają dla niego także zgłoszenie identyfikacyjne NIP.
Wątek, który przewijał się w pytaniach internautów, dotyczył też rozliczenia dochodów uzyskanych za granicą.

Dochody zagraniczne

O obowiązku złożenia zeznania rocznego w Polsce przy zarobkach zagranicznych decyduje to, w jakim państwie Polak uzyskuje dochody i jaka metoda unikania podwójnego opodatkowania obowiązuje Polskę z danym państwem.
W przypadku metody wyłączenia z progresją (np. dochody uzyskane w Anglii, Irlandii, Niemczech, Hiszpanii) nie istnieje obowiązek składania zeznania, pod warunkiem że w Polsce nie mieliśmy dochodów opodatkowanych PIT. Gdy takie dochody uzyskaliśmy, powinniśmy złożyć zeznanie, ale dochody zagraniczne byłyby zwolnione z podatku, a jedynie służyły do obliczenia tzw. stopy procentowanej.
Przy metodzie proporcjonalnego odliczenia (np. dochody z Austrii, Holandii, Danii, USA) istnieje obowiązek złożenia zeznania rocznego i rozliczenia dochodów zagranicznych.