Podatnik, który chce przekazać 1 proc. podatku, powinien sprawdzić, czy oddział organizacji posiada status pożytku publicznego.
PORADA
Podatnik chce przekazać 1 proc. podatku na rzecz oddziału organizacji pożytku publicznego, którym jest Ochotnicza Straż Pożarna. Nie jest ona wpisana do rejestru organizacji pożytku publicznego, gdyż status taki posiada tylko jej jednostka nadrzędna.
- Czy można zaznaczyć takie przeznaczenie 1 proc. podatku dla jednostki, której nie ma w rejestrze - pyta czytelnik w liście do redakcji.
Anna Mazgal z Pozarządowego Biura Rzecznictwa i Interwencji Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych wyjaśnia, że należy spojrzeć na to zagadnienie pod kątem osobowości prawnej organizacji pożytku publicznego. Jeśli organizacja ma status pożytku publicznego i oddziały, które nie posiadają osobowości prawnej, to każdy taki oddział będzie jej integralną częścią - będzie zatem miał status organizacji pożytku publicznego. Jeśli zaś oddziały organizacji są z niej wyodrębnione poprzez fakt posiadania osobowości prawnej, to przekazanie 1 proc. podatku poprzez jednostkę macierzystą będzie w istocie opierać się na transferze tych środków pomiędzy odrębnymi podmiotami. Działalnością pożytku publicznego może być wspieranie, również finansowo, organizacji pozarządowych.
- Jeśli zatem jednostka macierzysta działa w tym obszarze zgodnie z zapisami swojego statutu, przekazanie środków 1-procentowych innej organizacji nie będzie sprzeczne z prawem. Jeśli zaś podatnik wskaże jako beneficjenta oddział organizacji, który ani samodzielnie, ani poprzez jednostkę macierzystą nie ma odpowiedniego statusu, to wskazanie będzie nieskuteczne - tłumaczy Anna Mazgal.
Jednocześnie dodaje, że podatnik, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Finansów dotyczącymi procedury wskazywania celu wpłaty 1 proc. podatku, może umieścić adnotację o przekazaniu środków na rzecz konkretnego programu organizacji lub jej konkretnego oddziału w zeznaniu PIT w części: inne informacje.
- Według naszych informacji resort finansów przygotowuje specjalną aplikację, która pozwoli zagregować wskazania podatników co do sum składowych przelewu 1-procentowego, jaki trafi do organizacji z danego urzędu. Należy jednak pamiętać, że organizacja nie jest związana wskazaniem podatnika - ostrzega Anna Mazgal.
Jej zdaniem, z jednej strony, do dobrych praktyk należy postępowanie zgodnie z wolą osoby przekazującej. Z drugiej, poprzez mechanizm 1 proc. wspieramy organizacje ze względu na realizację celów społecznie użytecznych i organizacja musi mieć margines decyzji jak najefektywniej te cele realizować. Dotyczy to np. przypadków nadwyżki dofinansowania jednego celu statutowego kosztem innych.
CO WSKAZAĆ, PRZEKAZUJĄC 1 PROC. PODATKU
• Nazwę organizacji pożytku publicznego
• Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym
• Kwotę przekazania