Obowiązek sporządzenia CIT-6R dotyczy spółek, dla których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Spółki są płatnikiem podatku od takich przychodów. W deklaracji trzeba wykazać sumę wypłaconych kwot podatnikom w ciągu roku oraz kwotę pobranych należności.

Jeśli więc nie wystąpi podstawa do zwolnienia wypłaconej dywidendy z podatku, to spółka od kwoty należnej udziałowcowi musi pobrać 19 proc. podatku. Podatek od dywidendy wypłaconej dla osoby fizycznej należy odprowadzić do 20. dnia kolejnego miesiąca, natomiast podatek od kwoty wypłacanej osobie prawnej do 7. dnia kolejnego miesiąca.

Jednocześnie spółka może potrącić dla siebie wynagrodzenie za odprowadzenie tego podatku do urzędu skarbowego. Płatnikom i inkasentom przysługuje bowiem zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa. Zasady poboru takiego wynagrodzenia reguluje art. 28 Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz rozporządzenie ministra finansów z 24 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz.U. nr 240, poz. 2065).

Jak mówi Piotr Kościańczuk, dyrektor w Kancelarii Skłodowscy, ustawodawca, mając na względzie obciążenie pewnymi obowiązkami podmiotu prywatnego, przewidział możliwość pobrania przez płatnika wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji. Przepis ten określa prawo, a nie obowiązek potrącania wynagrodzenia.

– Płatnik, wpłacając podatek od przekazanej dywidendy, może więc potrącić wynagrodzenie. Wynosi ono 0,3 proc. bez względu na podatek, którego wynagrodzenie dotyczy – dodaje ekspert.

Jeśli zdarzy się, że spółka jako płatnik pobrała podatek nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej, to ma obowiązek zwrócić wynagrodzenie na rachunek właściwego urzędu skarbowego razem z odsetkami za zwłokę.

Po zakończeniu roku podatkowego spółka składa deklarację CIT-6 R, w której wykazuje swoje dane jako płatnika i dane podatnika, dla którego dokonała wypłat, a także wysokość potrąconego i wpłaconego podatku oraz obliczonego wynagrodzenia za każdy miesiąc roku. Deklarację składa się do urzędu właściwego dla podatnika.

Kwota wynagrodzenia jest potrącana z kwoty podatków pobranych przez płatników lub inkasentów.
Stawki wynagrodzenia wynoszą:
● 0,3 proc. to wynagrodzenie płatnika za pobór podatków
● 0,1 proc. to wynagrodzenie inkasenta za pobór podatków