Funkcjonariusz celny nie będzie już musiał być obecny przy wprowadzaniu towarów do magazynu czasowego składowania. Wyprowadzenie towarów będzie musiało się odbywać w obecności celnika tylko w przypadkach uzasadnionych analizą ryzyka.
Taka propozycja zmian została zawarta w projekcie z 21 listopada 2011 r. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ministra finansów w sprawie wykonywania kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów.
Celem wprowadzanych regulacji jest ułatwienie wykonywania działalności gospodarczej przez podmioty korzystające z magazynów. Dodatkowo zmienią się zasady kontroli działalności magazynu. Celnik, który będzie prowadził kontrole, sprawdzi, czy działalność w magazynie czasowego składowania prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa celnego i pozwoleniem, które zostało udzielone przez organy celne.
Podczas samej kontroli funkcjonariusz celny będzie musiał m.in. ustalić, czy stan miejsca, w którym prowadzony jest magazyn czasowego składowania, oraz jego wyposażenie zapewniają odpowiednie warunki składowania towarów oraz czy formalności niezbędne do nadania przeznaczenia celnego towarom czasowo składowanym dokonywane są w odpowiednich terminach. Celników zainteresuje też, czy ewidencja prowadzona jest prawidłowo oraz czy tożsamość i stan towarów złożonych w magazynie są zgodne z dokumentami dotyczącymi tych towarów. Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Etap legislacyjny: Projekt