Osoba, która ukończyła szkołę i uzyskuje wynagrodzenie za odbycie praktyki, musi je opodatkować w zeznaniu rocznym.
Tegoroczni absolwenci mogą wykonywać pracę w firmach na podstawie praktyk absolwenckich, których zasady przeprowadzania takich praktyk określa ustawa z 17 lipca 2009 r. (Dz.U. nr 127, poz. 1052).
Podmiotem przyjmującym na praktykę może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Na praktykę może być przyjęta osoba, która ukończyła co najmniej gimnazjum i w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyła 30. roku życia. Praktyka ma na celu ułatwienie absolwentom uzyskiwania doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy.
Praktyka taka może być odbywana odpłatnie lub nieodpłatnie. Wysokość miesięcznego świadczenia pieniężnego nie może przekraczać dwukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (w tym roku jest to kwota 2772 zł, czyli 2 x 1386 zł).
Jeśli więc absolwent na praktyce otrzymuje wynagrodzenie, to konieczne jest odpowiednie rozliczenie tej należności.

Na praktyce absolwenckiej można otrzymać wynagrodzenie do kwoty 2772 zł

Przedsiębiorca jest zobowiązany do pobrania i odprowadzenia do urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, stosując najniższą stawkę podatkową określoną w skali podatkowej od świadczenia wypłaconego absolwentowi z tytułu odbywanej praktyki. Najniższa stawka podatku dochodowego wynosi 18 proc.
Podmioty przyjmujące na odpłatną praktykę absolwencką wpłaca do 20 dnia każdego miesiąca na rachunek urzędu skarbowego miesięczne zaliczki na podatek dochodowy za praktykanta.
– Po zakończeniu roku przedsiębiorca jako płatnik ma obowiązek rozliczyć wypłacone absolwentowi świadczenia w informacji PIT-11 – wyjaśnia Grzegorz Grochowina, ekspert podatkowy w KPMG.
Na podstawie uzyskanej informacji od podmiotu, u którego odbywał praktykę, absolwent musi samodzielnie rozliczyć otrzymane z tytułu praktyki dochody w zeznaniu rocznym.
Jak dodaje Grzegorz Grochowina, właściwym formularzem jest PIT-36 lub PIT-37. Dochody uzyskane przez absolwenta z praktyki należy ująć w deklaracji podatkowej w pozycji właściwej dla przychodów innych niż ze stosunku pracy.