Osoba, która ukończyła szkołę i uzyskuje wynagrodzenie za odbycie praktyki, musi je opodatkować w zeznaniu rocznym.
Tegoroczni absolwenci mogą wykonywać pracę w firmach na podstawie praktyk absolwenckich, których zasady przeprowadzania takich praktyk określa ustawa z 17 lipca 2009 r. (Dz.U. nr 127, poz. 1052).
Podmiotem przyjmującym na praktykę może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Na praktykę może być przyjęta osoba, która ukończyła co najmniej gimnazjum i w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyła 30. roku życia. Praktyka ma na celu ułatwienie absolwentom uzyskiwania doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy.