Jednym z wymogów zwolnienia z CIT dywidendy wypłacanej podmiotom posiadającym określony udział w kapitale spółki wypłacającej jest wymóg posiadania udziałów nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Czy warunek ten jest zachowany w przypadku połączenia z innym podmiotem?
Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej osoba prawna łącząca się przez przejęcie wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki każdej z łączących się spółek. W konsekwencji skutki podatkowe czynności wykonywanych przez spółkę przejmowaną przed połączeniem traktuje się jako działania podmiotu przejmującego. Na tle powyższych regulacji pojawił się problem praktyczny. Spółka utworzona według prawa szwedzkiego w wyniku restrukturyzacji wewnątrz grupy przejęła udziały w polskiej spółce z o.o. wypłacającej dywidendę. Powstało pytanie, czy restrukturyzacja wewnętrzna grupy oraz połączenia wcześniejszych udziałowców spółki z o.o. skutkujące sukcesją generalną praw i obowiązków pozwalają na uznanie, że nie nastąpiło przerwanie biegu dwuletniego okresu posiadania udziałów wymaganego dla zwolnienia dywidendy z opodatkowania podatkiem u źródła. Organ podatkowy stwierdził, że nastąpiło przerwanie terminu uprawniającego do zwolnienia. Przeciwnego zdania był WSA w Warszawie, który rozstrzygnął sprawę w wyroku z 16 marca 2011 r. (sygn. akt IIISA/Wa 1852/10).
Zdaniem sądu warunek nieprzerwanego posiadania udziałów w spółce wypłacającej dywidendę będzie spełniony również w przypadku połączenia się podmiotu otrzymującego dywidendę z innym podmiotem, które skutkować będzie sukcesją uniwersalną na gruncie prawa podatkowego. Sens sukcesji uniwersalnej polega na tym, że podmiot będący sukcesorem wstępuje we wszystkie stosunki prawne, których stroną był podmiot przejmowany, z takim skutkiem, jakby to sukcesor był od początku stroną tych stosunków prawnych.
W konsekwencji sukcesor nie może być traktowany na gruncie tego stosunku prawnego tylko jako podmiot pośredniczący w korzystaniu przez niego z uprawnień wynikających z tego stosunku, gdyż podmiot przejmowany nie istnieje w momencie przejścia uprawnień na sukcesora.