Dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości może być zwolniony z opodatkowania. Jak stosować zwolnienie, gdy dochód ze zbycia nieruchomości stanowiącej majątek osobisty małżonka jest przeznaczony na spłatę wspólnie zaciągniętego kredytu?
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT zwolniony z opodatkowania jest dochód (lub jego część) z odpłatnego zbycia nieruchomości, jeżeli od dnia odpłatnego zbycia do dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym ono nastąpiło, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości zostanie wydatkowany na własne cele mieszkaniowe. Za takie wydatki uważa się m.in. wydatki na spłatę kredytu wraz z odsetkami zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości na nabycie: budynku lub lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub do domu jednorodzinnego, gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego.
Problem ze stosowaniem zwolnienia powstaje w sytuacji, gdy jeden z małżonków sprzedaje nieruchomość stanowiącą jego majątek osobisty (np. nabytą w drodze spadku lub darowizny), a środki uzyskane z tej transakcji przeznacza na spłatę kredytu uprzednio zaciągniętego z mężem lub żoną na zakup ich wspólnego mieszkania czy domu.
Wydawane w tym zakresie interpretacje nie są jednolite. Część organów podatkowych uznaje, że cały kredyt spłacany wspólnie przez małżonków jest wydatkiem na własne cele mieszkaniowe, jeżeli przed zbyciem nieruchomość została włączona do majątku wspólnego małżonków. Z kolei inne prezentują stanowisko, że wystarczające jest włączenie do majątku wspólnego środków ze sprzedaży nieruchomości.
Niestety po raz kolejny okazuje się, że podatnik nie ma zagwarantowanej pewności stosowania prawa i w celu jej uzyskania jest zmuszony korzystać z procedury interpretacji indywidualnych, które w praktyce mogą różnić się w zależności od wydającego interpretację organu lub czasu jej wydania.