ANDRÉ HELIN

prezes BDO Numerica

Zasada sporządzania i prezentowania sprawozdań finansowych jednostek powiązanych, tak jakby grupa kapitałowa była pojedynczym podmiotem, stanowi fundamentalne założenie koncepcyjne skonsolidowanej sprawozdawczości finansowej. Koncepcja ta obnaża istniejące formy prawne i tworzy dla celów sprawozdawczych wirtualną grupę kapitałową.

Prezentacja sprawozdawczości finansowej grupy, jako jednostki, wymaga przestrzegania następujących zasad: scalenia jednostkowych sprawozdań finansowych, tak jakby grupa stanowiła jednostkę; wyłączenia transakcji dokonywanych pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją; wyłączenia wartości bilansowych inwestycji jednostki dominującej w każdej z jednostek objętych konsolidacją; określenia i skorygowania z zyskiem netto grupy kapitałowej udziałów mniejszości w zysku netto skonsolidowanych jednostek podporządkowanych za dany okres sprawozdawczy w celu uzyskania zysku netto przypadającego właścicielom jednostki dominującej.

Sporządzanie skonsolidowanego sprawozdania grupy zestawionego w taki sposób jakby grupa stanowiła jedną jednostkę jest skomplikowane, czasochłonne i wymaga przestrzegania określonych procedur, gdyż:

  • grupa kapitałowa nie posiada zazwyczaj własnej ewidencji. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest sporządzane na podstawie jednostkowych sprawozdań finansowych jednostek objętych konsolidacją, często wymagających dostosowania do zasad rachunkowości jednostki dominującej;
  • wszelkie korekty wyceny dokonywane są statystycznie (poza ewidencją), co znacznie komplikuje prawidłowe sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych;
  • zakres transakcji w ramach grupy kapitałowej, podlegających wyłączeniom, jest zazwyczaj znaczny.

Zakres przedmiotowy skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmuje: skonsolidowany bilans; skonsolidowany rachunek zysków i strat; skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych; zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym; informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Not. EM