HUBERT JĄDRZYK

partner PricewaterhouseCoopers

Polska, będąc krajem członkowskim Unii Europejskiej, jest objęta unijnym systemem zawieszeń poboru ceł i kontyngentów taryfowych. System ten umożliwia polskim przedsiębiorcom dokonywanie importu towarów, substancji, materiałów i komponentów nieprodukowanych w krajach Unii Europejskiej, przy zastosowaniu preferencyjnych stawek celnych.

Zarówno zawieszenie poboru cła, jak i import w ramach kontyngentu taryfowego dają przedsiębiorcom możliwość korzystania z zerowej stawki celnej. I tak, jeśli dany produkt na wniosek zainteresowanego podmiotu zostanie objęty zawieszeniem poboru cła, to zamiast stosować przy jego imporcie autonomiczną stawkę celną (np. 14 proc.), dany podmiot, aż do momentu wygaśnięcia przepisu ustanawiającego dane zawieszenie, będzie mógł stosować stawkę 0 proc. W przypadku natomiast ustanowienia kontyngentu taryfowego, importer będzie mógł stosować zerową stawkę celną do momentu wyczerpania tego kontyngentu. W niektórych przypadkach ustanowienie zawieszenia cła może się wiązać ponadto z koniecznością uzyskania pozwolenia na korzystanie z procedury dopuszczenia do obrotu ze względu na końcowe przeznaczenie. Pozwolenie takie byłoby wymagane w przypadkach, w których możliwość zastosowania zawieszonej stawki celnej jest uwarunkowana konkretnym przeznaczeniem towaru sprowadzanego z zagranicy.

Każdy przedsiębiorca zainteresowany ustanowieniem preferencji celnych w postaci zawieszenia poboru ceł lub w ramach kontyngentów taryfowych powinien złożyć do Ministerstwa Gospodarki odpowiedni wniosek - o tzw. modyfikację ochrony celnej. Wniosek ten musi ściśle odpowiadać rygorystycznym wymogom przewidzianym przez prawo Unii Europejskiej, ponieważ w razie stwierdzenia nieprawidłowości w dokumencie przedsiębiorca powinien się liczyć z ryzykiem odrzucenia wniosku.

Zgodnie z przepisami Komisji Europejskiej stosowne wnioski o przyznanie preferencji celnych muszą być złożone do Ministerstwa Gospodarki w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2008 r.

Not. KT