Z początkiem tego roku w katalogu osób zobowiązanych do zapłaty podatku od środków transportowych nastąpiły zmiany. Po pierwsze, podatku tego nie opłacają już właściciele 3,5-tonowych ciężarówek. Zgodnie z art. 8 pkt 1 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 z późn. zm.) w brzmieniu nadanym nowelizacją z 7 grudnia 2006 r., opodatkowaniu podlegają samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Zmiana ta, która weszła w życie 1 stycznia 2008 r., oznacza ujednolicenie zasad opodatkowania samochodów ciężarowych z przepisami o ruchu drogowym dotyczącymi rejestracji oraz wydawania uprawnień do kierowania tymi pojazdami.

Jednocześnie do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych została wprowadzona nowa kategoria podatników podatku od środków transportowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami obejmuje on również posiadaczy środków transportowych (podmioty polskie), którym pojazdy zostały powierzone przez zagraniczne osoby fizyczne lub prawne, jeżeli powierzone środki transportowe zostaną zarejestrowane na terytorium Polski. Tacy posiadacze, w świetle ustawy, traktowani są jak właściciele środków transportowych, i w związku tym są obowiązani do zapłaty podatku. Wyjaśnijmy, że informację o tym, że pojazd jest powierzony, zawiera polski dowód rejestracyjny.

W przypadku gdy pojazd został powierzony przez zagraniczną osobę prawną lub fizyczną podmiotowi polskiemu, do wniosku o rejestrację dołącza się te same dokumenty co przy rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy, jednak zamiast dowodu własności przedstawić należy dokument, na którego podstawie nastąpiło powierzenie pojazdu.

15 lutego mija termin złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy

MAGDALENA MAJKOWSKA

magdalena.majkowska@infor.pl