ROZMOWA

■ Czy podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów mogą zaliczać do kosztów wydatki na taksówkę udokumentowane tylko paragonem fiskalnym?

- Paragonami w księdze podatkowej mogą być udokumentowane zakupy w jednostkach handlu detalicznego materiałów, środków czystości i bhp oraz materiałów biurowych. Paragon taki musi jednak zostać uzupełniony poprzez zamieszczenie na jego odwrocie informacji o nazwie, adresie nabywcy oraz rodzaju zakupionego towaru. Dopuszczalne jest również dokumentowanie tym sposobem wydatków poniesionych na zakup za granicą paliwa i olejów. I jest to katalog zamknięty, wobec czego nie mamy możliwości zaliczenia do kosztów wydatków innych rodzajowo, potwierdzonych paragonem, w naszym przypadku przejazdów taksówką.

■ Jak udokumentować taki wydatek?

- Na okoliczność poniesienia wydatku mogą być sporządzane dowody wewnętrzne. Jednak mogą one dotyczyć tylko wąskiej grupy wydatków. W katalogu tym nie mieszczą się przejazdy taksówkami.

Dla niektórych organów podatkowych stanowi to podstawę do uznania, że wydatek na przejazd taksówką, jako niewymieniony w rozporządzeniu, potwierdzony paragonem, nie może zostać zaliczony do kosztów.

■ Czy takie samo stanowisko prezentuje Ministerstwo Finansów?

- Niestety, tak. Resort wyjaśnił, że dokonanie zapisu do księgi nieudokumentowanego w ogóle dowodem księgowym lub na podstawie innego dowodu niż wymagany przepisami powoduje uznanie księgi za nieprawidłową pod względem formalnym. Także NSA w wyroku z 25 kwietnia 1996 r. (sygn. akt SA/Wr 1956/95) stwierdził, że jeżeli nawet podatnik poniesie określone wydatki w celu uzyskania przychodu, ale nie posiada takiego dokumentu, który może stanowić podstawę zapisu w podatkowej księdze, wydatek ten nie może być zarejestrowany w księdze, a w konsekwencji nie może być uznany za koszt.

■ Zatem kosztem dla podatnika prowadzącego księgę podatkową mogą być wydatki tylko wymienione w rozporządzeniu?

- Tak. Do kosztów w księdze podatkowej można zarachować tylko wymienione w rozporządzeniu wydatki, potwierdzone wydrukiem z kasy rejestrującej. Zaliczenia takiego dokonujemy na podstawie samego paragonu lub dowodu wewnętrznego z dołączonym paragonem.

Rozmawiała EWA MATYSZEWSKA

■ ROBERT MRÓWKA

doradca podatkowy specjalizujący się w rozliczeniach PIT, CIT i VAT