Organizacje pożytku publicznego realizują swoje cele statutowe w dużej mierze za pomocą darowizn przekazywanych zarówno przez osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Otrzymanie darowizny niesie jednak ze sobą nie tylko korzyści, ale również konieczność spełnienia wielu obowiązków informacyjnych wobec fiskusa. Obowiązki te związane są z otrzymywaniem darowizn, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 i 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przypomnijmy, że regulacje te dotyczą możliwości odliczania (w ramach ustawowych limitów) przez podatników od dochodu darowizn przekazywanych m.in. na cele pożytku publicznego organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze działań publicznych, czyli w szczególności organizacjom pożytku publicznego.

Konieczne sprawozdanie

Obowiązki sprawozdawcze związane z otrzymywaniem darowizn zostały określone w zależności od tego, czy podatnik ma obowiązek złożenia zeznania rocznego, czy też nie. W świetle art. 18 ust. 1e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, organizacje pożytku publicznego, które otrzymują darowizny zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, są zobowiązane do wyodrębnienia z przychodów w zeznaniu podatkowym kwoty ogółem otrzymanych darowizn ze wskazaniem celu, na jaki została ona przekazana zgodnie ze sferą działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 4 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na organizacjach pożytku publicznego ciąży dodatkowo obowiązek wyszczególnienia darowizn pochodzących od osób prawnych z podaniem nazwy i adresu darczyńcy, w przypadku gdy jednorazowa kwota darowizny przekracza 15 tys. zł lub jeżeli suma wszystkich darowizn otrzymanych w danym roku podatkowym od jednego darczyńcy przekracza 35 tys. zł.

Dane określone powyżej podatnik wykazuje w załączniku do zeznania CIT-8 na formularzu CIT/D (informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach). Formularz CIT/D składają zarówno podatnicy otrzymujący darowizny, którzy nie mają obowiązku złożenia rocznego zeznania, jak i podatnicy, dla których informacja ta stanowi załącznik do zeznania CIT-8.

W części A informacji podatnik określa miejsce i cel złożenia informacji (pierwotne złożenie informacji lub jej korekta). Kolejnym krokiem jest określenie rodzaju po- datnika. Do wyboru są tutaj trzy możliwości: podatnik wyłącznie otrzymujący darowiznę, wyłącznie przekazujący darowiznę i korzystający z odliczenia albo otrzymujący oraz przekazujący darowiznę i korzystający z odliczenia. Miejsce na wpisanie danych dotyczących otrzymanych darowizn znajduje się w części C informacji. W przypadku otrzymania darowizn przekraczających kwoty 15 tys. zł oraz 35 tys. zł (odpowiednio dla jednorazowej darowizny oraz darowizn otrzymanych w trakcie roku od jednego darczyńcy) podatnik wypełnia część C.1, C.2 i C.3 informacji przeznaczonej na wpisanie danych darczyńcy. Cele, na jakie przeznaczone zostały otrzymane darowizny obdarowani określają w części C.4. Część D informacji uzupełniają podatnicy, którzy w ciągu roku przekazywali darowizny i korzystają z tego tytułu z odliczenia od podstawy opodatkowania.

Upublicznienie danych

W terminie składania zeznania rocznego CIT-8 wraz z załącznikiem CIT/D organizacje pożytku zobowiązane są do udostępnienia do publicznej wiadomości informacji o ogólnej kwocie otrzymanych darowizn, celu ich przeznaczenia oraz szczegółowych informacji o darczyńcach, którzy przekazali pojedyncze darowizny w kwocie przewyższającej 15 tys. zł lub kilka darowizn na łączną kwotę ponad 35 tys. zł. O fakcie podania tych danych do publicznej wiadomości należy zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Z obowiązku upublicznienia informacji zostały zwolnione podmioty, których dochód za dany rok podatkowy nie przekracza 20 tys. zł.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych precyzuje, że przez podanie do publicznej wiadomości należy rozumieć:

•  publikację w internecie,

•  środkach masowego przekazu, lub

•  wyłożenie dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych.

Podatnik, według swojego uznania, może wybrać jedną z powyższych metod upublicznienia informacji dotyczących otrzymanych darowizn.

Warto wskazać, że takie same obowiązki informacyjne spoczywają na podatnikach CIT, którzy nie składają zeznania rocznego (np. kościelne osoby prawne). W tym przypadku realizują oni powyższe obowiązki, przekazując urzędowi skarbowemu stosowne informacje w terminie do złożenia zeznania podatkowego. Dotyczy ich również obowiązek upublicznienia informacji o otrzymanych darowiznach.

OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE WOBEC FISKUSA

Deklarację CIT/D muszą składać organizacje, które otrzymały w 2007 roku darowizny od podatników, którzy uzyskali prawo ich odliczenia od opodatkowanego dochodu.

PRÓG DOCHODÓW

Organizacje pożytku publicznego otrzymujące darowizny, których dochód za 2007 rok nie przekroczył kwoty 20 tys. zł, są zwolnione z obowiązku podania do wiadomości publicznej informacji dotyczących otrzymanych darowizn.

ODLICZANIE DAROWIZN

Druk CIT/D do zeznania podatkowego CIT-8 dołączają również podatnicy korzystający z odliczenia darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.), organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych oraz darowizn na cele kultu religijnego. Na formularzu wykazują oni kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę, adres i numer identyfikacji podatkowej. Informację CIT/D należy dołączyć do zeznania bez względu na wysokość przekazanych darowizn.

CEL PRZEZNACZENIA DAROWIZNY

Organizacje pożytku publicznego wyodrębniają z przychodów kwotę ogółem otrzymanych darowizn ze wskazaniem celu jej przeznaczenia zgodnie ze sferą publiczną, o której mowa w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Obejmuje ona m.in. zadania w zakresie:

•  pomocy społecznej,

•  działalności charytatywnej,

•  ochrony i promocji zdrowia,

•  działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

•  promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

•  upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

•  działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

MAGDALENA MAJKOWSKA

magdalena.majkowska@infor.pl

PODSTAWA PRAWNA

•  Art. 18 ust. 1e ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.).