Firmy, które prowadzą księgi rachunkowe, powinny zakończyć inwentaryzację aktywów i pasywów 15 stycznia. Termin ten dotyczy jednak tylko spółek, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym. Kolejnym etapem będzie rozliczenie w księgach rachunkowych wykazanych różnic. W tym celu należy ustalić przyczynę ich powstania i obciążyć osoby materialnie odpowiedzialne.

Prawidłowe przeprowadzenie tych czynności będzie miało wpływ na sporządzane w następnej kolejności sprawozdanie finansowe. Bilans, rachunek zysków i strat, a także informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, należy sporządzić w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego. W przypadku firm, których rok kalendarzowy pokrywa się z obrotowym, będzie to 31 marca.

Spółki, które podlegają ustawowemu badaniu przez biegłego rewidenta, sporządzają dodatkowo rachunek przepływów pieniężnych, a także zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Niedotrzymanie tego terminu (mimo że w ustawie o rachunkowości przewidziane są kary) w praktyce nie rodzi konsekwencji. Sprawozdanie ułatwia jednak ustalenie kosztów i przychodów niezbędnych do sporządzenia deklaracji CIT-8. Termin jej złożenia przypada również na koniec marca.

Należy pamiętać, że termin do 31 marca nie dotyczy jednak skonsolidowanych raportów rocznych. Jednostka, która sporządza takie sprawozdanie, ma dodatkowo dwa miesiące na zakończenie tych czynności, czyli w tym przypadku do 31 maja.

Małgorzata Gula, prezes zarządu Instytutu Rachunkowości i Podatków, przypomina również, że spółki publiczne podlegają dodatkowym obowiązkom informacyjnym i sprawozdawczym wobec Komisji Nadzoru Finansowego.

- Podobnie jak w roku ubiegłym, jeśli nie zostanie wdrożona Dyrektywa o Transparentności, skonsolidowany raport roczny należy przesłać do KNF do 31 sierpnia 2008 r. - twierdzi nasza rozmówczyni. Dodaje również, że nowością dla spółek publicznych w tym roku jest konieczność sporządzenia sprawozdania z przestrzegania nowych zasad ładu korporacyjnego, które wprowadziła Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie od 1 stycznia 2008 r.

AGNIESZKA POKOJSKA

agnieszka.pokojska@infor.pl