ORZECZENIE

Spółka prowadząca działalność w specjalnej strefie ekonomicznej (dalej SSE) w latach 2002-2005 poniosła stratę. Złożyła wniosek o interpretację przepisów ustawy o CIT z zapytaniem o możliwości odliczenia straty od dochodu ze SSE osiągniętego w latach następnych. Jej zdaniem zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o CIT w zakresie straty ustawodawca nie różnicuje dochodu na opodatkowany i zwolniony, zatem tego rodzaju odliczenie jest możliwe.

Ze stanowiskiem podatnika nie zgodziły się organy podatkowe, według których skoro dochód z SSE jest zwolniony z podatku, to strata podatkowa nie powstaje.

Sąd oddalił skargę spółki. W uzasadnieniu powołał się na treść art. 7 ustawy o CIT, zgodnie z którym w przypadku ustalenia dochodu nie uwzględnia się przychodów zwolnionych od opodatkowania. Dochodu zwolnionego nie uwzględnia się również przy stracie. Zatem dochód z SEE jest, co do zasady, zwolniony i nie można od niego odliczyć straty, bo strata podatkowa w ogóle nie powstaje. Może powstać jedynie strata bilansowa, która wpływa na ustalenie wysokości pomocy publicznej od inwestora.

Sygn. akt I SA/Wr 1532/07

OLGA STEPASIUK

Zespół Zarządzania Wiedzą Podatkową firmy Deloitte

Więcej: www.deloitte.com/pl/podatki