Od 1 kwietnia nieodpłatne przekazanie gminom przez deweloperów dróg dojazdowych do budowanych osiedli opodatkowane jest 23-proc. VAT. Wcześniej nie podlegało opodatkowaniu.

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (21796/11) poinformowało, że zmiana zasad opodatkowania nieodpłatnych przekazań regulowanych w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) uwzględnia zarówno wytyczne orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE (m.in. sprawa C-48/97), jak również krajowego orzecznictwa sądowoadministracyjnego.

Jak podkreśliło MF, obecne regulacje są zgodne z art. 16 dyrektywy Rady 2006/112/ WE. Wynika z niego, że opodatkowaniu VAT podlega każde nieodpłatne przekazanie towarów należących do przedsiębiorstwa, przy nabyciu których przysługiwało prawo do odliczenia VAT. Nie ma znaczenia, czy wydanie nastąpiło w celach związanych z prowadzonym przedsiębiorstwem.

Przyjęcie, że nieodpłatne przekazanie infrastruktury drogowej na rzecz gminy jest nieopodatkowane VAT, gdy przy nabyciu towarów podatek podlegał odliczeniu, byłoby niezgodne z unijną dyrektywą i orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Resort odniósł się też do pytania o możliwość wprowadzenia w systematyce VAT przepisów ułatwiających budowę przez dewelopera infrastruktury, którą planuje oddać gminie. Stwierdził, że nie jest możliwe wprowadzanie rozwiązań niewpisujących się w unijne prawo. Określony w dyrektywie katalog czynności, które mogą być zwolnione z VAT, nie wymienia przekazania gminom dróg dojazdowych.