Dla celów amortyzacji wartość początkowa środków trwałych wniesionych aportem do spółki kapitałowej nie może przekroczyć ich wartości rynkowej.
ANALIZA
W przypadku przekształcenia formy prawnej, podziału lub połączenia wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się zgodnie z zasadą kontynuacji, w wysokości wartości początkowej przyjętej w ewidencji podmiotu przekształcanego, połączonego lub podzielonego. Przewiduje to ustawa o CIT.
- Zasada ta nie ma jednak zastosowania, gdy majątek przejęty w wyniku połączenia, przekształcenia lub podziału nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W takiej sytuacji wartość początkową składników majątkowych ustala się w oparciu o regulację zawartą w art. 16g ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT - wyjaśnia Renata Mikulewicz, radca prawny z działu szkoleń Kancelarii BSO Prawo i Podatki Bramorski Szermach Okorowska we Wrocławiu.
Jak podkreśla, za wartość początkową środków trwałych w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) wniesionego do spółki kapitałowej uważa się ustaloną przez podatnika na dzień wniesienia wkładu wartość poszczególnych środków trwałych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej. Zatem wartość początkowa środków trwałych wniesionych aportem nie może przekroczyć ich wartości rynkowej.
- Pamiętać także należy, że ustalając wartość początkową m.in. środków trwałych otrzymanych w postaci aportu, należy brać pod uwagę art. 14 ustawy o CIT, który stanowi, że wartość rynkową określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia - podkreśla Renata Mikulewicz.
Co do zasady, odpisy amortyzacyjne ustalone zgodnie z przepisami usta-wy o CIT stanowią koszty uzyskania przychodów, jednakże przy wnoszeniu środków trwałych w postaci aportu należy uwzględnić art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) ustawy o CIT. Zgodnie z tym przepisem, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej, m.in. środków trwałych nabytych w formie wkładu niepieniężnego od tej części ich wartości, która nie została przekazana na utworzenie lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej.
- W sytuacji gdy wartość początkowa środka trwałego zostanie ustalona według wartości rynkowej przewyższającej wartość nominalną wydanych w zamian udziałów, to spółka otrzymująca aport będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wyłącznie odpisy amortyzacyjne dokonane od wartości nieprzekraczającej wartości nominalnej wydanych w zamian za aport udziałów - wyjaśnia Renata Mikulewicz.
PRZYKŁAD: ODPISY AMORTYZACYJNE
Do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wniesiono wartości niematerialne i prawne o wartości rynkowej 255 tys. zł. W takiej też wysokości ustalono wartość początkową wartości niematerialnych i prawnych. Udziałowiec otrzymał w zamian za wniesiony wkład udziały o wartości nominalnej 250 tys. zł (500 x 500 zł). W związku z tym, że udziały zostały objęte po cenie wyższej od nominalnej, kwota 5 tys. zł została przelana na kapitał zapasowy. Kosztem uzyskania przychodu dla spółki będą odpisy amortyzacyjne od kwoty 250 tys. zł. Odpisy amortyzacyjne od kwoty 5 tys. zł, która została przekazana na poczet kapitału zapasowego, nie będą stanowiły kosztu uzyskania przychodu.
Przykład opracowany przez Kancelarię BSO Prawo i Podatki Bramorski Szermach Okorowska we Wrocławiu
KRZYSZTOF TOMASZEWSKI