PORADA

Podatnicy zostali małżeństwem w kwietniu 2007 r. Od tego też czasu istnieje między nimi wspólność majątkowa.

- Czy w takiej sytuacji możemy rozliczyć się wspólnie z fiskusem za 2007 rok? - pytają nas małżonkowie w liście do redakcji. Odpowiedź jest negatywna. Aby małżonkowie mogli swoje dochody rozliczyć wspólnie, wspólność majątkowa między nimi musi istnieć przez cały rok podatkowy.

Marcin Szymankiewicz, doradca podatkowy w BDO Numerica, wyjaśnił w rozmowie z Gazetą Prawną, że z możliwości wspólnego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 rok mogą skorzystać wyłącznie małżonkowie podlegający w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowe- mu i pozostający w związku małżeńskim przez cały 2007 rok, między którymi istnia- ła wspólność majątkowa. Wspólność majątkowa musiała trwać przez cały 2007 rok.

- Należy przy tym zwrócić uwagę, że wniosek o łączne opodatkowanie dochodów małżonków, między którymi istniała w roku podatkowym wspólność majątkowa, może być także złożony przez jednego z małżonków, jeżeli: zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem 2007 roku, a jego małżonek zmarł w trakcie 2007 roku, albo pozostawał w związku małżeńskim przez cały 2007 rok, a jego małżonek zmarł po upływie 2007 roku przed złożeniem zeznania podatkowego za rok 2007 - tłumaczył Marcin Szymankiewicz.

Według niego wspólne rozliczenie małżonków następuje na wniosek złożony przez małżonków (albo przez żyjącego małżonka) w zeznaniu rocznym. Wniosek o wspólne rozliczenie małżonków musi być złożony do 30 kwietnia 2008 r., w przeciwnym wypadku jest on nieskuteczny i małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu.

- Możliwość wspólnego rozliczenia małżonków zostaje wyłączona w sytuacji, gdy chociażby do jednego z małżonków miałyby zastosowanie przepisy dotyczące liniowego PIT lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, z wyjątkiem przychodów osiąganych z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, lub ustawy o podatku tonażowym - podsumował Marcin Szymankiewicz.

30 kwietnia 2008 r. ostatni dzień na złożenie PIT za 2007 rok, a tym samym złożenie wniosku o wspólne rozliczenie małżonków

EWA MATYSZEWSKA

ewa.matyszewska@infor.pl