Zeznanie PIT-28 należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania podatnika w terminie do 31 stycznia roku następnego w stosunku do roku, za który jest ono składane. Rozliczenie za 2007 rok powinno zatem trafić do właściwego urzędu skarbowego najpóźniej do północy w czwartek 31 stycznia 2008 r.

Obowiązek rozliczenia się na formularzu PIT-28 mają osoby fizyczne objęte ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Podatnikami tymi są przede wszystkim spełniające określone warunki osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Tej ostatniej grupie podatników poświęcimy osobną część naszego poradnika.

PIT-28 to formularz zeznania rocznego. Ten druk będzie na pewno potrzebny przy rozliczeniu. PIT-28/A wypełniają podatnicy uzyskujący przychody z działalności prowadzonej na własne nazwisko, a także uzyskujący przychody z najmu. PIT-28/B wypełniają podatnicy uzyskujący przychody z działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej (spółek cywilnych) osób fizycznych.

Niezależnie od omówionych załączników, podatnik ryczałtu, który korzysta z odliczeń, powinien wraz z zeznaniem złożyć załączniki PIT/O (odliczenia inne niż mieszkaniowe) i PIT/D (odliczenia mieszkaniowe). Załącznikiem, który podatnik będzie być może musiał złożyć wraz z zeznaniem, jest formularz oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych (PIT-2/K). Formularz potrzebny jest do właściwego rozliczenia ulgi odsetkowej, z której korzystać mogą jednak jedynie osoby, które prawo do takiej ulgi nabyły przed jej likwidacją, czyli do końca 2006 roku

W przypadku zmiany danych objętych zgłoszeniem NIP konieczne może też być złożenie zgłoszenia aktualizacyjnego (formularz NIP-1 lub NIP-3).

W przypadku gdy działalność opodatkowana ryczałtem prowadzona jest przez małżonków, to niezależnie od formy, w jakiej to się odbywa, roczne zeznanie PIT-28 składa każdy z małżonków oddzielnie. W przypadku ryczałtu nie ma możliwości składania zeznania wspólnie.

Przychody według stawek

Przychody podatnika objęte ryczałtem należy wykazać w części C zeznania.

W myśl art. 6 ust. 1 ustawy o ryczałtach podlegają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o PIT, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych.

Przychody podatnika objęte ryczałtem należy wykazać w części C zeznania. Ta część zeznania składa się z pięciu wierszy:

 •  wiersz 1 (poz. 21-27) przychody objęte ryczałtem z działalności prowadzonej na własne nazwisko; tę część zeznania podatnik wypełnia na podstawie wypełnionego wcześniej załącznika PIT-28A, w naszym przypadku w poz. 21 wykazano kwotę 65 300 zł, w poz. 22 wykazano kwotę 12 500 zł, w poz. 24 wykazano kwotę 4500 zł. Wpisana w poz. 27 suma tych kwot to 82 300 zł;
 •  wiersz 2 (poz. 28-34) przychody objęte ryczałtem z działalności prowadzonej w formie spółki lub spółek osób fizycznych, w których podatnik jest wspólnikiem; tę część zeznania podatnik wypełnia na podstawie wypełnionego wcześniej załącznika PIT-28B, w naszym przypadku w poz. 30 wykazano kwotę 60 592,50 zł, a w poz. 32 wykazano kwotę 75 000 zł. Wpisana w poz. 34 suma tych kwot to 135 592,50 zł;
 •  wiersz 3 (poz. 35-37) przychody objęte ryczałtem z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze; tę część zeznania podatnik wypełnia na podstawie wypełnionego wcześniej załącznika PIT-28A, w naszym przypadku w poz. 35 wykazano kwotę 15 934 zł, a w poz. 36 wykazano kwotę 20 066 zł. Wpisana w poz. 37 suma tych kwot to 36 000 zł;
 •  wiersz 4 (poz. 38-44) sumy przychodów wykazanych w wierszach 1, 2 i 3, w naszym przypadku w poz. 38 wpisujemy 65 300 zł, w poz. 39 wpisujemy 12 500 zł, w poz. 40 wpisujemy 76 592,50 zł, w poz. 41 wpisujemy 4500 zł, w poz. 42 wpisujemy 75 000 zł, w poz. 43 wpisujemy 20 066 zł. Wpisana w poz. 44 suma tych kwot to 253 892,50 zł;
 •  wiersz 5 (poz. 45-51) przychody określone przez organ podatkowy na podstawie art. 17 ustawy o ryczałcie - w naszym przypadku w poz. 45 wykazano kwotę 1500 zł, a w poz. 47 wykazano kwotę 2025 zł. Wykazana w poz. 51 suma tych kwot to 3525 zł.

Karne stawki

Pozycje od 45 do 51 służą do wykazania przychodów podlegających opodatkowaniu tzw. karnymi stawkami ryczałtu.

W tej części zeznania wykazuje się przychody określone przez organ podatkowy, czyli naczelnika właściwego według miejsca zamieszkania podatnika urzędu skarbowego na podstawie art. 17 ustawy o podatku zryczałtowanym.

Przepis ten przewiduje, że w przypadku nieprowadzenia ewidencji lub prowadzenia jej niezgodnie z warunkami wymaganymi do uznania jej za dowód w postępowaniu podatkowym, a także w przypadku stwierdzenia istnienia związków gospodarczych podatnika, o których mowa w art. 25 ustawy o PIT, organ podatkowy określi wartość niezaewidencjonowanego przychodu, w tym również w formie oszacowania, i określi od tej kwoty ryczałt według stawek, które stanowią pięciokrotność stawek, które byłyby zastosowane do przychodu w przypadku jego ewidencjonowania, z tym jednak, że ryczałt ten nie może być wyższy niż 75 proc. przychodu.

Oznacza to, że np. taka karna stawka w przypadku przychodów objętych normalnie stawką ryczałtu 3 proc. wyniesie 15 proc. (3 proc. x 5), w przypadku stawki 8,5 proc. wyniesie 42,5 proc., zaś w przypadku stawki 20 proc. wyniesie 75 proc. (20 proc. x 5 to 100 proc., ale maksymalna stawka nie może być wyższa niż 75 proc.).

W naszym przypadku taką stawką opodatkowane są przychody (1 500 zł), które normalnie opodatkowane byłyby stawką 3 proc. (poz. 45) oraz przychody (2025 zł) normalnie opodatkowane stawką 8,5 proc. (poz. 47). Z uwagi na zastosowanie stawek karnych przychody te będą opodatkowane odpowiednio według stawki 15 proc. (kwota 1500 zł) oraz 42,5 proc. (kwota 2025 zł). Wykazana w pozycji 51 suma przychodów opodatkowanych karnymi stawkami wyniesie oczywiście 3525 zł (1500 zł + 2025 zł).

Przychody z najmu

Wysokość ryczałtu od przychodów z najmu wynosi 8,5 proc. Tę stawkę stosuje się do przychodów nieprzekraczających równowartości 4 tys. euro. Od nadwyżki ponad tę kwotę ryczałt znacznie rośnie, bo wynosi 20 proc. przychodów. Limit w 2007 roku wynosił 15 934 zł.

W przypadku osiągania przez małżonków przychodów z tytułu umowy najmu kwota przychodów objętych 8,5-proc. stawką ryczałtu (do 4 tys. euro) dotyczy łącznie obojga małżonków.

Aby lepiej zrozumieć te zależności, prześledźmy sposób obliczenia podatku od przychodów z najmu na przykładzie. Załóżmy, że podatnik wynajął w 2007 roku mieszkanie. Zgodnie z umową, co miesiąc otrzymywał z tytułu najmu przychód w wysokości 3000 zł.

Podatnik od stycznia do maja 2007 r. uzyskał przychody z najmu wynoszące 15 000 zł (3000 zł x 5 miesięcy = 15 000 zł). W tym okresie powinien płacić co miesiąc ryczałt w wysokości 170 zł (3000 zł x 8,5 proc. = 255 zł). Ostatni raz ryczałt w tej wysokości zapłacił 20 czerwca, płacąc go za maj. Limit, wynoszący 15 934 zł, spowodował obowiązek zastosowania u podatnika wyższej 20-proc. stawki ryczałtu już od czerwca. Dla wyliczenia ryczałtu za czerwiec 2007 r. wynajmujący musiał najpierw wspomniany limit 15 934 zł pomniejszyć o 15 000 zł, a więc o przychód osiągnięty od stycznia do maja włącznie. Po odjęciu tych dwóch kwot podatnik otrzyma 934 zł (15 934 zł - 15 000 zł = 934 zł). Od 934 zł trzeba teraz obliczyć ryczałt według stawki 8,5-proc. Wynosił on 79,39 zł (934 zł x 8,5 proc. = 79,39 zł). Następnie od zsumowanych przychodów osiągniętych od stycznia do czerwca, czyli od 18 000 zł (3000 zł x 6 = 18 000 zł) trzeba odjąć limit 15 934 zł, co daje 2066 zł (18 000 zł - 15 934 zł = 2066 zł). Od tej kwoty trzeba obliczyć ryczałt według 20-proc. stawki podatku. Ryczałt ten wyniósł 413,20 zł (2066 zł x 20 proc. = 413,20 zł). Teraz pora na wyliczenie kwoty ryczałtu do zapłaty za czerwiec, czyli ryczałtu, który zapłacić trzeba było do 20 lipca. W tym celu podatnik musi dodać obie kwoty ryczałtu, dotyczące czerwca, obliczone z zastosowaniem obu stawek podatku. Po zsumowaniu kwoty 79,39 zł oraz 413,20 zł otrzymamy 492,59 zł (79,39 zł + 413,20 zł = 492,59 zł). Do 20 lipca podatnik powinien był wpłacić 493 zł ryczałtu (z uwagi na konieczność zaokrąglenia do pełnych złotych) należnego za czerwiec 2007 r. Z kolei za lipiec-listopad ryczałt miesięczny wyniesie 600 zł (3000 zł za miesiąc x 20 proc. = 600 zł).

Udział procentowy

W przypadku ryczałtu odliczeń od przychodu dokonuje się nie od sumy przychodów, ale z podziałem na przychody opodatkowane poszczególnymi stawkami podatku. Konieczne w tej sytuacji jest określenie procentowego udziału przychodów opodatkowanych poszczególnymi stawkami w przychodzie ogółem. To chyba najtrudniejszy etap rocznych obliczeń dokonywanych przez ryczałtowca.

Udział ten ustalamy odrębnie dla każdej stawki ryczałtu, w tym także dla każdej karnej stawki ryczałtu. Dokonuje się tego w ostatnich dwóch wierszach części C zeznania. Udział ten wylicza się według następującego wzoru:

(przychód opodatkowany daną stawką podzielony przez sumę kwot z poz. 44 i 51) x 100 proc. = udział procentowy.

W naszym przypadku wygląda to tak:

 •  poz. 52 udział dla stawki 3 proc. - 25,37 proc.
 •  poz. 53 udział dla stawki 5,5 proc. - 4,86 proc.
 •  poz. 54 udział dla stawki 8,5 proc. - 29,73 proc.
 •  poz. 55 udział dla stawki 10 proc. - 1,75 proc
 •  poz. 56 udział dla stawki 17 proc. - 29,14 proc.
 •  poz. 57 udział dla stawki 20 proc. - 7,80 proc.

Następnie należy dokonać tej samej operacji dla przychodów opodatkowanych karnymi stawkami ryczałtu. Udział ten wylicza się według następującego wzoru:

(przychód opodatkowany daną karną stawką ryczałtu podzielony przez sumę kwot z poz. 44 i 51) x 100 proc. = udział procentowy

Wynik takiego działania należy wpisać w poszczególnych pozycjach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując ogólnie przyjęte zasady zaokrąglania. Jeżeli wyliczenie zostanie przeprowadzone prawidłowo, suma udziałów procentowych wynikających z poszczególnych pozycji powinna wynieść 100 proc.

W naszym przypadku wygląda to tak:

 •  poz. 58 udział dla stawki 3 proc. - 0,58 proc.
 •  poz. 59 udział dla stawki 5,5 proc. - 0 proc.
 •  poz. 60 udział dla stawki 8,5 proc. - 0,79 proc.
 •  poz. 61 udział dla stawki 10 proc. - 0 proc.
 •  poz. 62 udział dla stawki 17 proc. - 0 proc.
 •  poz. 63 udział dla stawki 20 proc. - 0 proc.

Odliczenia od przychodu

W kolejnym kroku po określeniu przychodów objętych ryczałtem możemy w części D zeznania obejmującej pozycje od 64 do 63 wykazać odliczenia, których dokonujemy od przychodu. Dotyczy to dwóch grup wydatków: ulg (odliczeń) przysługujących na podstawie art. 11 ustawy o podatku zryczałtowanym oraz wydatków mieszkaniowych.

Wykazane w tej części odliczenia (ich suma wynikająca ze zsumowania pozycji 64, 65, 66 nie może przekroczyć sumy przychodów wykazanych w części C zeznania, czyli sumy kwot z pozycji 44 i 51.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku zryczałtowanym, podatnik uzyskujący przychody opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych może odliczyć od przychodów stratę, o której mowa w art. 9 ust. 3 i 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz wydatki, określone w art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Artykuł 11 ust. 2 ustawy o podatku zryczałtowanym nakazuje odpowiednie stosowanie w tym ostatnim przypadku zasad wynikających z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczących warunków oraz wysokości odliczeń dokonywanych od dochodu.

Podatnicy opłacający podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą odliczyć od przychodów m.in. stratę za lata ubiegłe, składki ZUS, darowizny na określone cele, ulgę internetową. Mogą też odliczyć wydatki mieszkaniowe, do których nabyli prawo przed ich likwidacją, np. związane z systematycznym oszczędzaniem w kasie mieszkaniowej czy w ramach ulgi odsetkowej.

W naszym przypadku odliczenia obejmują jednak wyłącznie stratę z poprzedniego roku (poz. 64 kwota 2340 zł), gdy podatnik opodatkowany był na zasadach ogólnych, odliczenie rehabilitacyjne (załącznik PIT/O, a następnie poz. 66 kwota 720 zł) oraz składki na ZUS (poz. 65 kwota 6500 zł). I tu uwaga dla dociekliwych - przyjęta w przykładzie kwota składek ZUS nie jest tożsama z sumą minimalnych składek płaconych przez przedsiębiorców w 2007 roku. To wielkość założona. Proszę jej nie kopiować.

Zgodnie z przepisami podatnicy mają możliwość pomniejszenia swojego przychodu o faktycznie zapłacone składki emerytalno-rentowe. Odliczeniu podlegają zarówno składki zapłacone bezpośrednio przez podatnika, jak i składki, które zostały potrącone przez płatnika od dochodu podatnika. Przychód może zostać pomniejszony o składki określone w ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.):

 •  zapłacone w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących,
 •  potrącone w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.

Kwoty do odliczenia

Jeżeli podatnik korzysta z odliczeń od przychodów i jednocześnie jest opodatkowany różnymi stawkami zryczałtowanego podatku dochodowego, odliczeń tych dokonuje od każdego rodzaju przychodu w takim stosunku, w jakim poszczególne rodzaje przychodów opodatkowane różnymi stawkami pozostają w roku podatkowym w ogólnej kwocie przychodów. W zeznaniu PIT-28 obliczenia tego dokonuje się w części E (poz. 74-80).

Z konstrukcji zeznania PIT-28 wynika, że:

 •  kwota wydatków podlegających odliczeniu od przychodów opodatkowanych stawką 3 proc. (poz. 74 zeznania) to kwota z poz. 73 (tj. odliczenia ogółem) pomnożona przez udział ustalony w poz. 52 (tj. udział przychodów opodatkowanych stawką 3 proc. w ogólnej kwocie przychodów); wyliczone w poz. 74 zeznania odliczenie nie może przekroczyć kwoty przychodu wykazanego w poz. 38 (jeżeli z wyliczenia wynika kwota wyższa niż wykazana w poz. 38, należy wpisać w poz. 74 kwotę równą kwocie wykazanej w poz. 38).W przykładowym zeznaniu jest to 2425,37 zł,
 •  kwota wydatków podlegających odliczeniu od przychodów opodatkowanych stawką 5,5 proc. (poz. 75 zeznania) to kwota z poz. 73 (tj. odliczenia ogółem) pomnożona przez udział ustalony w poz. 53 (tj. udział przychodów opodatkowanych stawką 5,5 proc. w ogólnej kwocie przychodów); wyliczone w poz. 75 zeznania odliczenie nie może przekroczyć kwoty przychodu wykazanego w poz. 39 (jeżeli z wyliczenia wynika kwota wyższa niż wykazana w poz. 39, należy wpisać w poz. 75 kwotę równą kwocie wykazanej w poz. 39). W przykładowym zeznaniu jest to 464,62 zł,
 •  kwota wydatków podlegających odliczeniu od przychodów opodatkowanych stawką 8,5 proc. (poz. 76 zeznania) to kwota z poz. 73 (tj. odliczenia ogółem) pomnożona przez udział ustalony w poz. 54 (tj. udział przychodów opodatkowanych stawką 8,5 proc. w ogólnej kwocie przychodów); wyliczone w poz. 76 zeznania odliczenie nie może przekroczyć kwoty przychodu wykazanego w poz. 40 (jeżeli z wyliczenia wynika kwota wyższa niż wykazana w poz. 40, należy wpisać w poz. 76 kwotę równą kwocie wykazanej w poz. 40). W przykładowym zeznaniu jest to 2842,19 zł,
 •  kwota wydatków podlegających odliczeniu od przychodów opodatkowanych stawką 10 proc. (poz. 77 zeznania) to kwota z poz. 73 (tj. odliczenia ogółem) pomnożona przez udział ustalony w poz. 55 (tj. udział przychodów opodatkowanych stawką 10 proc. w ogólnej kwocie przychodów); wyliczone w poz. 77 zeznania odliczenie nie może przekroczyć kwoty przychodu wykazanego w poz. 41 (jeżeli z wyliczenia wychodzi nam kwota wyższa niż wykazana w poz. 41, należy wpisać w poz. 77 kwotę równą kwocie wykazanej w poz. 41). W przykładowym zeznaniu jest to 167,30 zł,
 •  kwota wydatków podlegających odliczeniu od przychodów opodatkowanych stawką 17 proc. (poz. 78 zeznania) to kwota z poz. 73 (tj. odliczenia ogółem) pomnożona przez udział ustalony w poz. 56 (tj. udział przychodów opodatkowanych stawką 17 proc. w ogólnej kwocie przychodów); wyliczone w poz. 78 zeznania odliczenie nie może przekroczyć kwoty przychodu wykazanego w poz. 42 (jeżeli z wyliczenia wychodzi nam kwota wyższa niż wykazana w poz. 42, należy wpisać w poz. 78 kwotę równą kwocie wykazanej w poz. 42). W przykładowym zeznaniu jest to 2785,78 zł,
 •  kwota wydatków podlegających odliczeniu od przychodów opodatkowanych stawką 20 proc. (poz. 79 zeznania) to kwota z poz. 73 (tj. odliczenia ogółem) pomnożona przez udział ustalony w poz. 57 (tj. udział przychodów opodatkowanych stawką 20 proc. w ogólnej kwocie przychodów); wyliczone w poz. 79 zeznania odliczenie nie może przekroczyć kwoty przychodu wykazanego w poz. 43 (jeżeli z wyliczenia wychodzi nam kwota wyższa niż wykazana w poz. 43, należy wpisać w poz. 79 kwotę równą kwocie wykazanej w poz. 43). W przykładowym zeznaniu jest to 745,68 zł.

Szczególną uwagę należy zwrócić na poz. 80 tej części zeznania. W celu obliczenia kwoty wydatków podlegających odliczeniu od przychodów określonych przez organ podatkowy na podstawie art. 17 ustawy o podatku zryczałtowanym i opodatkowanych różnymi stawkami, należy w pierwszej kolejności kwotę z poz. 73 pomnożyć przez właściwe dla poszczególnych stawek udziały procentowe (ustalone w pozycjach od 58 do 63), a następnie obliczone w ten sposób kwoty zsumować. Trzeba też pamiętać, że kwoty obliczone dla poszczególnych wskaźników procentowych nie mogą być wyższe od przychodów opodatkowanych poszczególnymi stawkami karnymi (kwoty z poz. 45 do 50). W przykładowym zeznaniu jest to 130,97 zł.

Podstawa opodatkowania

Do wykazania przychodów podlegających opodatkowaniu służy część F zeznania PIT-28 (poz. 81-88). W części tej należy wykazać kolejno przychody opodatkowane poszczególnymi stawkami po odjęciu wyliczonych w poprzednim kroku odliczeń z podziałem na stawki. Oczywiście od każdego rodzaju przychodu odejmujemy tylko właściwe mu, czyli wyliczone dla niego, odliczenie. Z konstrukcji zeznania wynika, że podstawę opodatkowania tworzy:

 •  kwota przychodów opodatkowanych stawką 3 proc. po odliczeniu ulg pomniejszających przychody, czyli różnica pomiędzy kwotą z pozycji 38 a kwotą z pozycji 74, w naszym przypadku jest to 62 875 zł, którą wpisujemy w poz. 81,
 •  kwota przychodów opodatkowanych stawką 5,5 proc. po odliczeniu ulg pomniejszających przychody, czyli różnica pomiędzy kwotą z pozycji 39 a kwotą z pozycji 75, w naszym przypadku jest to 12 035 zł, którą wpisujemy w poz. 82,
 •  kwota przychodów opodatkowanych stawką 8,5 proc. po odliczeniu ulg pomniejszających przychody, czyli różnica pomiędzy kwotą z pozycji 40 a kwotą z pozycji 76, w naszym przypadku jest to 73 684 zł, którą wpisujemy w poz. 83,
 •  kwota przychodów opodatkowanych stawką 10 proc. po odliczeniu ulg pomniejszających przychody, czyli różnica pomiędzy kwotą z pozycji 41 a kwotą z pozycji 77, w naszym przypadku jest to 4333 zł, którą wpisujemy w poz. 84,
 •  kwota przychodów opodatkowanych stawką 17 proc. po odliczeniu ulg pomniejszających przychody, czyli różnica pomiędzy kwotą z pozycji 42 a kwotą z pozycji 78, w naszym przypadku jest to 72 214 zł którą wpisujemy w poz. 85,
 •  kwota przychodów opodatkowanych stawkami karnymi po odliczeniu ulg pomniejszających przychody, czyli różnica pomiędzy kwotą z pozycji 43 a kwotą z pozycji 79; w naszym przypadku jest to 19 320 zł, którą wpisujemy w poz. 86.

Przychody po dokonaniu tych odliczeń wykazuje się po zaokrągleniu do pełnego złotego. Trzeba przy tym pamiętać, że zaokrąglenia dokonuje się dla poszczególnych stawek, a nie w pozycji 88, która obejmuje sumę przychodów. Dla stawek karnych tradycyjnie wyliczeń dokonuje się poza zeznaniem, wpisując w pozycji 87 wyniki tych wyliczeń. Podstawę wpisujemy w poz. 88. W naszym przypadku jest to 247 855 zł.

Obliczenie ryczałtu

W części G (poz. 89-95) następuje obliczenie ryczałtu według poszczególnych stawek. Wystarczy przemnożyć podstawy opodatkowania poszczególnymi stawkami poprzez te właśnie stawki i wpisać tak wyliczone kwoty ryczałtu do odpowiednich rubryk.

W naszym przypadku wygląda to tak:

 •  poz. 89, czyli podatek płacony według stawki 3proc., wyniesie 1886,25 zł,
 •  poz. 90, czyli podatek płacony według stawki 5,5 proc. wyniesie 661,93 zł,
 •  poz. 91, czyli podatek płacony według stawki 8,5 proc. wyniesie 6263,14 zł,
 •  poz. 92, czyli podatek płacony według stawki 10 proc. wyniesie 433,30 zł,
 •  poz. 93, czyli podatek płacony według stawki 17 proc. wyniesie 12 276,38 zł,
 •  poz. 94, czyli podatek płacony według stawki 20 proc. wyniesie 3864 zł,
 •  poz. 95, czyli podatek płacony według stawek karnych wyniesie 1045,08 zł.

W sumie ryczałt wyniesie (poz. 96) 26 430,08 zł.

Odliczenia od ryczałtu

W tej części zeznania w pierwszej kolejności dokonuje się odliczenia składki zdrowotnej (poz. 99). Trzeba przy tym pamiętać, że w ubiegłym roku składka na ubezpieczenie zdrowotne płacona była według stawki 9,75 proc. Musimy jednak pamiętać, że ustawodawca w przepisach ustawy o ryczałcie zastrzegł, że kwota składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, o którą pomniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75 proc. podstawy wymiaru tej składki. Oznacza to, że konieczne jest samodzielne wyliczenie tej części składki, która podlega odliczeniu. Dokonajmy zatem odpowiedniego przeliczenia poza zeznaniem, tak by możliwe było ustalenie, jaka część składki podlega odliczeniu.

Pozostałych odliczeń dokonujemy na podstawie tego, co wynika z załączników PIT/O i PIT/D. W tej części (poz. 100-103) wykazuje się obecnie głównie odliczenia dokonywane w ramach tzw. praw nabytych, w tym odliczenia z tytułu ulgi na wyszkolenie uczniów, do której podatnik nabył prawo przed jej likwidacją. I tu uwaga. Podatnicy ryczałtu nie mogą od podatku odliczyć ulgi prorodzinnej.

Ryczałt należny

W części I zeznania należy obliczyć wysokość ryczałtu należnego za 2007 rok. W tym celu wystarczy od kwoty z poz. 98 (ryczałt po doliczeniach) odjąć odliczenia wykazane w pozycjach 99, 100 i 102. Uzyskany wynik zaokrągla się do pełnego złotego i wpisuje w pozycji 104.

W naszym przypadku jest to 24 512 zł.

Zwrot lub nadpłata

W części K formularza PIT-28 należy ustalić kwotę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, którą musimy dopłacić lub która stanowi nadpłatę. W pierwszej kolejności wpisujemy sumę ryczałtu wpłaconego za miesiące od stycznia do listopada 2007 roku albo za pierwsze trzy kwartały 2007 roku, jeżeli ryczałt opłacany był kwartalnie. Służy do tego pozycja 108 zeznania. Tak ustaloną kwotę należy odjąć od sumy kwot z pozycji 104 (kwota należnego ryczałtu po zmniejszeniach) i 106 (20 proc. ryczałtu dopłacanego z tytułu korzystania wcześniej z kredytu podatkowego). Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, wpisujemy w pozycji 109 zero, a wynik jako nadpłatę wpisujemy w pozycji 110. Jeżeli wynik jest dodatni, to oznacza to, że konieczna będzie dopłata. W tym przypadku wynik wpisujemy w pozycji 109, a w pozycji 110 wpisujemy zero.

W przykładowym PIT-28 wykazujemy w poz. 109 kwotę do zapłaty w wysokości 7412 zł.

Przekazanie 1 proc.

Ostatnim elementem zeznania jest część służąca do przekazania 1 proc. podatku na rzecz jednej wybranej przez podatnika organizacji pożytku publicznego. Wolę taką należy wyrazić w części O zeznania PIT-28, wskazując nazwę organizacji pożytku publicznego (w poz. 136 zeznania), numer, pod którym została ona wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym (numer KRS w poz. 137 zeznania) oraz wnioskowaną kwotę (poz. 138 zeznania).

Chociaż nie wynika to bezpośrednio z przepisów, podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może również podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na dystrybucję środków gromadzonych przez organizację pożytku publicznego (np. na konkretny cel). Informację tę podatnik będzie mógł zamieścić w rubryce - Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem, znajdującej się bezpośrednio nad wnioskiem o przekazanie 1 proc. podatku należnego (poz. 135). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego przez organ podatkowy jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

Trzeba tylko pamiętać, że w części O zeznania PIT-28 nie możemy wskazać dowolnej organizacji pożytku publicznego, ale tylko taką, która znalazła się na specjalnej liście publikowanej przez ministra pracy w Monitorze Polskim. Minister pracy opublikował wykaz organizacji o statusie pożytku publicznego według stanu na 30 listopada 2007 r. w Monitorze Polskim z 31 grudnia 2007 r. (nr 99, poz. 1078). Z tej też listy należałoby skorzystać wskazując, komu 1 proc. ryczałtu ma przekazać fiskus. W naszym przykładzie jest to 245,10 zł, czyli 1 proc. z 24 512 zł.

Ale uwaga. Podana w przykładzie organizacja pożytku publicznego jest organizacją fikcyjną. Nie pochodzi z ministerialnej listy. Na końcu trzeba jeszcze tylko pamiętać o tym, by zeznanie podpisać.

KRYSTYNA GÓRCZAK

ksiegowosc@infor.pl

PODSTAWA PRAWNA

■  Ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.).

■  Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).