Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej może być płacony przez podatników, którzy prowadzą określony rodzaj działalności gospodarczej. Może to być działalność:

 •  usługowa lub wytwórczo-usługowa,
 •  gastronomiczna,
 •  w zakresie usług transportowych,
 •  w zakresie sprzedaży posiłków domowych w mieszkaniach,
 •  w zakresie wolnych zawodach,
 •  polegająca na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego i usług weterynaryjnych,
 •  w zakresie opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi,
 •  w zakresie usług edukacyjnych, polegających na udzielaniu lekcji na godziny.

Ponadto ustawa wskazuje także dodatkowe warunki. W niektórych przypadkach działalność może być prowadzona jedynie w formie jednoosobowej. Innym ograniczeniem jest także brak możliwości korzystania przy prowadzeniu działalności z usług osób zatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów (z wyłączeniem usług specjalistycznych). Należy także zwrócić uwagę, iż ani podatnik, ani jego małżonek nie mogą prowadzić innych rodzajów działalności gospodarczej, z wyjątkiem tych uprawniających do opodatkowania w formie karty podatkowej. Nie mogą oni także wytwarzać wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym.

Podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej są zwolnieni od obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Są jednak obowiązani wydawać na żądanie klienta rachunki i faktury, o których mowa w odrębnych przepisach, stwierdzające sprzedaż wyrobu, towaru lub wykonanie usługi, oraz przechowywać w kolejności numerów kopie tych rachunków i faktur w okresie pięciu lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym wystawiono rachunek lub fakturę.

WAŻNA DATA

21 stycznia 2008 r. - do tego dnia należy złożyć wniosek dotyczący wyboru opodatkowania w formie karty podatkowej

Wymagany wniosek

Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania nie później niż do 20 stycznia roku podatkowego, a jeżeli podatnik rozpoczyna działalność w trakcie roku podatkowego, przed rozpoczęciem działalności.

Podstawą tabela

Co do zasady, wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej dla podatników prowadzących działalność gospodarczą ustala się według stawek miesięcznych określonych w tabeli. Wartości te zależą przede wszystkim od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, wielkości miejscowości, w której jest ona prowadzona, a także liczby zatrudnianych osób. Warto jednak dodać, iż maksymalnie mogą to być trzy osoby.

Konieczne jest zwrócenie uwagi, iż co do zasady, stawki podatku przy zastosowaniu karty podatkowej wynikają bezpośrednio z tabeli stanowiącej załącznik do wspomnianej na początku ustawy.

Korzystając z karty podatkowej, podatnicy nie muszą prowadzić żadnych ewidencji na potrzeby podatku. Każdego miesiąca kwota podatku jest taka sama. Wielkość faktycznie uzyskanego dochodu nie ma w zasadzie żadnego znaczenia. Nawet jeśli w trakcie roku podatkowego zdarzą się miesiące gorsze, podatek i tak będzie musiał być odprowadzony w swojej podstawowej stawce. Zastrzec także należy, iż w przypadku zatrudniania przez siebie pracowników, wymagane będzie od nich wypełnianie obowiązków płatników zarówno na potrzeby podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i kwestiach związanych z ZUS.

Decyzja naczelnika

Naczelnik urzędu skarbowego, uwzględniając wniosek o zastosowanie karty podatkowej, zobowiązany jest do wydania decyzji ustalającej wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej, odrębnie na każdy rok podatkowy. W przypadku gdy działalność prowadzona jest w formie spółki, w decyzji tej wymienieni powinni zostać wszyscy jej wspólnicy. Może okazać się, iż naczelnik, rozpatrując wniosek o opodatkowanie w formie karty podatkowej, stwierdzi brak warunków do jej zastosowania. W takiej sytuacji zobowiązany jest on do wydania decyzji odmownej. Po otrzymaniu takiej decyzji, podatnik będzie zobowiązany płacić:

 •  ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli spełnia warunki określone w rozdziale 2 omawianej ustawy, albo
 •  podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Należy pamiętać, iż podatek dochodowy w formie karty podatkowej, wynikający z decyzji powinien zostać obniżony o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej w roku podatkowym, zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Kwota składki, o którą pomniejsza się kartę podatkową, nie może jednak przekroczyć 7,75 proc. podstawy wymiaru tej składki.

Ważne terminy

Podatek z tytułu karty podatkowej należy uiszczać bez wezwania w terminie do dnia siódmego każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień - w terminie do 28 grudnia roku podatkowego na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

Dodatkowo należy pamiętać, iż po upływie roku podatkowego, w terminie do 31 stycznia podatnik jest obowiązany złożyć w urzędzie skarbowym roczną deklarację według ustalonego wzoru o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach.

PRZYKŁAD

STAWKA KARTY PODATKOWEJ

W przypadku usług fryzjerskich dla mężczyzn i chłopców w miejscowości o liczbie mieszkańców do 5 tys. przedsiębiorca zatrudniający dwóch pracowników miesięcznie zapłaci 336 zł podatku. Gdyby prowadził on tę samą działalność także zatrudniając dwie osoby w mieście powyżej 50 tys. mieszkańców, stawka jego podatku z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej wyniosłaby 418 zł miesięcznie.

WARUNKI SKORZYSTANIA Z KARTY PODATKOWEJ

 •  złożenie wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie,
 •  zgłoszenie prowadzenia działalności wymienionej w jednej z 12 części tabeli,
 •  niekorzystanie z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne,
 •  nieprowadzenie, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23, innej pozarolniczej działalności gospodarczej,
 •  nieprowadzenie przez małżonka działalności w tym samym zakresie,
 •  niewytwarzanie wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowych,
 •  prowadzenie zgłoszonej we wniosku działalności gospodarczej wyłącznie na terytorium Polski.

KRZYSZTOF KOŚLICKI

krzysztof.koslicki@infor.pl

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 23-41 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 114, poz. 930 z późn. zm.).