EWA MACINKIEWICZ

członek Zarządu PKF Consult, dyrektor Oddziału Regionalnego Północ PKF Consult w Gdańsku

W ostatnich latach podpisane były porozumienia w sprawie ubezpieczenia OC biegłych rewidentów ustalające m.in. warunki istotnych zniżek stawek składek w odniesieniu do określonej obowiązkowej, a także do podwyższonej sumy gwarancyjnej. PZU zrezygnowało także z możliwości regresu wobec ubezpieczonego w przypadku jego niedbalstwa, ale wyłączona została odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek ujawnienia wiadomości poufnej albo objętej tajemnicą.

Oceniając system ubezpieczeń biegłych rewidentów należy wziąć pod uwagę rosnące ryzyko badania sprawozdań przez biegłych rewidentów, związane z rosnącymi wymaganiami klientów, wynikającymi przede wszystkim z ilości i wielkości transakcji na rynku kapitałowym. Stale wzrastają również wymogi w międzynarodowych i polskich przepisach dotyczących badania sprawozdań finansowych. Z drugiej strony np. zwiększa się ryzyko badania w związku z planowanym skróceniem terminów przygotowania sprawozdań finansowych.

Dlatego wskazane jest oczywiście obniżenie stawek, które należały do najwyższych w Europie (wynika to z analizy składek płaconych przez niektórych naszych partnerów z międzynarodowej sieci PKF). Jednak równocześnie konieczne wydaje się rozszerzanie przedmiotu i zakresu ubezpieczeń obowiązkowych biegłych rewidentów, a przede wszystkim wzrost odpowiedzialności ubezpieczycieli w tym zakresie. Byłoby to pozytywnym i dostosowanym do realiów rynku krokiem firm ubezpieczeniowych.

Not. AP