Krajowa Rada Biegłych Rewidentów opracowała założenia organizacyjno-programowe obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów. Wytyczne dotyczą tematów obejmujących rachunkowość (moduły I-IV) i rewizję finansową (moduły V-VIII).

Każdy z tych modułów musi zostać zrealizowany w czasie 16 godzin zajęć dydaktycznych, przy czym jedna godzina powinna być przeznaczona na sprawdzenie wiadomości. Obowiązkowymi materiałami dydaktycznymi do modułów I-IV są opracowania wydawane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, a do modułów V-VIII opracowania wydawane przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.

Założenia programowe do obligatoryjnego doskonalenia zawodowego zostały opracowane dla potrzeb regionalnych oddziałów KIBR, które będą przeprowadzały szkolenia. Z materiału mogą korzystać również pozostałe podmioty. W dokumencie wszystkie moduły zostały rozpisane na poszczególne tematy i szczegółowe zagadnienia. Podane zostały również wytyczne, co do niezbędnej literatury i aktów prawnych.

Wszyscy organizatorzy szkoleń, na co najmniej 21 dni przed ich rozpoczęciem, muszą informować Krajową Radę Biegłych Rewidentów o terminach i miejscach seminariów. Ma to umożliwić przygotowanie harmonogramu wizytacji. Zebrane przez wizytatorów materiały posłużą doskonaleniu działalności edukacyjnej.

Po zakończeniu szkoleń organizatorzy zobowiązani są do przekazania Izbie listy uczestników zawierającej nazwę modułu szkoleniowego, imiona i nazwiska biegłych rewidentów wraz z ich numerami w rejestrze biegłych rewidentów oraz adresami zamieszkania.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLEŃ

Rachunkowość:

I. Połączenia i podział jednostek gospodarczych.

II. Wartość godziwa - zastosowanie i procedury ustalania.

III. Środki unijne i inne formy pomocy państwa w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej.

IV. Niefinansowe aktywa trwałe według MSR/MSSF.

Rewizja finansowa:

V. Ryzyko badania - procedury szacowania i dokumentowania.

VI. Relacje audytora z podmiotem badanym i jego otoczeniem.

VII. Kontynuacja działania i modele ostrzegania przed upadłością.

VIII. Procedury badania sprawozdań finansowych według MSRF - wybrane

zagadnienia.

AGNIESZKA POKOJSKA

agnieszka.pokojska@infor.pl