Gdy umowy pożyczki dotyczą papierów wartościowych emitowanych oraz będących w obrocie na terytorium Polski i zawierane są bezpośrednio przez spółkę, natomiast rozliczane przy wykorzystaniu oddziału, nie jest jasne, jak dokonać rozliczenia podatku. Problematyczne jest to, czy opłata z tytułu pożyczki stanowi dochód oddziału i podlega opodatkowaniu w Polsce, czy też spółki, a co za tym idzie podlega opodatkowaniu w państwie siedziby spółki.

Takie wątpliwości odnośnie do zasad rozliczenia planowanych transakcji miał podatnik, który wystąpił z wnioskiem o interpretację przepisów podatkowych. Sprawa dotyczyła spółki francuskiej posiadającej w Polsce zakład. Zakład miał świadczyć usługi powiernicze, w szczególności polegające na prowadzeniu rachunków papierów wartościowych oraz rozliczaniu transakcji mających za przedmiot papiery wartościowe.

W odpowiedzi na zapytanie podatnika minister finansów uznał, że spółka zagraniczna posiadać będzie w Polsce zakład w rozumieniu art. 5 umowy polsko-francuskiej. W konsekwencji uzyskiwane przez nią dochody w Polsce za pośrednictwem zakładu powinny być opodatkowane w Polsce.

Z tym stanowiskiem nie zgodził się wojewódzki sąd administracyjny. W wyroku z 20 września 2010 r. (sygn. akt III SA/Wa 838/10) WSA w Warszawie uznał, co prawda, że w analizowanej sytuacji spółka prowadzi działalność w Polsce przez zakład. Jednak opłata z tytułu pożyczki jest wynagrodzeniem spółki i nie można jej uznać za dochód zakładu, co znajduje potwierdzenie w art. 7 ust. 2 polsko-francuskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Sąd wyjaśnił, że rozliczenia dokonywane przez oddział spółki nie mieszczą się w zakresie jego działalności. Zatem opłaty z tytułu pożyczki są przychodem spółki i powinny zostać opodatkowane we Francji.