•  Doradcy podatkowi nie zawsze wypełniają ustawowe obowiązki
  •  Niedotrzymanie terminu zapłaty składki OC oznacza utratę uprawnień
  •  Za brak aktualizacji danych adresowych doradca może zapłacić nawet 5 tys. zł

Konsekwencje niedotrzymania ustawowych obowiązków przez doradców podatkowych są bardzo poważne, włącznie ze skreśleniem z listy doradców, a więc utratą uprawnień zawodowych. Mimo to nie wszyscy doradcy wypełniają swoje obowiązki. Najczęściej doradcy nie aktualizują danych o miejscu wykonywania działalności gospodarczej, nie opłacają składek członkowskich oraz składek na ubezpieczenia OC.

Nieaktualne listy

Każdy doradca, który zmienia miejsce wykonywania zawodu, a zatem przenosi się do innej firmy lub zakłada własną, ma obowiązek poinformowania o tym fakcie Krajową Radę Doradców Podatkowych w terminie 30 dni. Co więcej, musi podać wszystkie aktualne dane teleadresowe. Co, jeśli tego nie zrobi?

- W przypadku braku aktualizacji danych można nałożyć na doradcę sankcję karną w wysokości nawet 5 tys. zł - wyjaśnia Zbigniew Maciej Szymik, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Jak wskazuje bowiem Brunon Szulc, wiceprzewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych, lista doradców, którą ma obowiązek prowadzić Rada, nie jest w pełni aktualna. Jeśli więc podatnik szuka doradcy z listy, a jego dane są nieaktualne, traci potencjalnego klienta. Podobnie jak z listą doradców wygląda sytuacja z listą podmiotów prawnych uprawnionych do doradztwa podatkowego, którą ma obowiązek prowadzić minister finansów. Dane o firmach także nie są więc aktualne. Problem w tym, że nikt właściwie nie egzekwuje obowiązku aktualizacji danych adresowych. Ustawa o doradztwie podatkowym nie mówi bowiem, kto miałby sprawdzać, czy doradca wypełnia ten obowiązek.

Skreślenie z listy doradcy

Doradca bardzo łatwo może narazić się na utratę swoich uprawnień. Wystarczy, że nie zapłaci w terminie składki obowiązkowego ubezpieczenia OC. Nie jest on jednak automatycznie skreślany z listy.

- W momencie, gdy KRDP dowie się, że doradca nie dopełnił obowiązku ubezpieczenia OC, wszczyna postępowanie administracyjne - wyjaśnił Brunon Szulc. Zgodnie bowiem z ustawą o doradztwie podatkowym KRDP ma obowiązek prowadzenia kontroli ubezpieczeń. Jeśli w wyniku takiej kontroli okaże się, że doradca nie był przez jakiś okres ubezpieczony, Rada musi to sprawdzić.

- W pierwszej kolejności KRDP podejmuje uchwałę o wszczęciu postępowania, powiadamia o tym fakcie doradcę podatkowego i wzywa go do udzielenia wyjaśnień. Jeśli doradca w postępowaniu udowodni, że posiadał w kwestionowanym okresie polisę ubezpieczeniową, postępowanie jest umarzane - powiedział Brunon Szulc. Może się bowiem zdarzyć, że doradca polisę zgubił, ale jest w stanie udowodnić, że ją posiadał.

- Jeśli jednak w toku postępowania okaże się, że doradca nie był lub nie jest ubezpieczony, to na posiedzeniu KRDP stawiany jest wniosek o skreślenie doradcy z listy. Również wtedy nie działa tutaj automat, ponieważ wniosek jest poddany pod głosowanie, a doradca może się odwołać od takiej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego - stwierdził wiceprzewodniczący KRDP. Dodał jednak, że dotychczas nie zdarzyło się jeszcze, aby KRDP przegrała taką sprawę w sądzie. Rada stara się bowiem wyjaśnić wszystkie aspekty rozpatrywanego przypadku braku ubezpieczenia. Jeśli jednak ktoś nie był ubezpieczony, to żadne uzasadnienie nie może być brane pod uwagę, ponieważ ustawa stanowi jasno, że Krajowa Rada skreśla takiego doradcę z listy.

Przepis ten może jednak się niedługo zmienić. W ramach dużej nowelizacji doradcy chcieliby sankcję za niewykonanie obowiązku ubezpieczenia przenieść z ustawy do zasad etyki lub do statutu KIDP. Twierdzą bowiem, że obecne przepisy są zbyt surowe dla doradców. Przedstawiciele innych zawodów nie posiadają tak bezwzględnych sankcji.

Składka na raty

Trzecim najczęściej niedopełnianym obowiązkiem jest zapłata składek członkowskich. Wysokość składki wynosi 50 zł miesięcznie i doradca musi ją wpłacić na rachunek bankowy KIDP lub do kasy biura Izby do 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Mimo że składka w porównaniu ze stawkami doradców nie jest wysoka, zdarza się, że doradcy nie opłacają jej miesiącami. Doradcy dostrzegają problem najczęściej dopiero wówczas, gdy zaległości urosną do kilkuset lub nawet kilku tysięcy złotych. Spłata tych zaległości to jedno. Zbigniew Maciej Szymik zwraca jednak uwagę, że nieopłacenie składki członkowskiej może skutkować skierowaniem sprawy do rzecznika dyscyplinarnego KIDP. Brunon Szulc dodaje, że czasem dopiero wtedy doradca jest skłonny uiścić zaległe składki członkowskie. Gdy jednak kwota zaległości jest znaczna, problemem jest spłata zobowiązania. KRDP nie ma jednak możliwości umorzenia składek, nawet w części, ponieważ nie pozwala na to ustawa o doradztwie podatkowym.

- Rada może natomiast rozłożyć zaległe składki na raty. Może to zrobić raz na cztery lata i rozłożyć spłatę na nie więcej niż sześć rat - poinformował Brunon Szulc. Od czerwca 2007 r. Rada rozłożyła zaległości z tytułu spłaty składek 115 osobom, co pokazuje również skalę zjawiska. Problem stanowi także rozkładanie zaległości na raty w sytuacji, gdy doradca w dalszym ciągu nie płaci bieżących składek. W związku z tym pojawił się pomysł, aby wprowadzić przepisy, zgodnie z którymi Rada rozpatrywałaby tylko te wnioski o rozłożenie na raty, do których będą dołączone dowody zapłaty trzech bieżących składek.

Warto wypełniać obowiązki

Nasi rozmówcy zwracają uwagę, że doradcy, którzy wypełniają obowiązki, nie tylko unikają określonych sankcji, ale podnoszą swoją wartość na rynku.

- Doradca, który wykonuje swoje obowiązki prawidłowo, jest wiarygodnym partnerem zarówno dla klienta, jak i organów podatkowych. W rezultacie popyt na jego usługi na rynku jest duży - uważa Brunon Szulc.

Zbigniew Maciej Szymik zwraca też uwagę, że niektóre oddziały KIDP stosują formy zachęty dla doradców, którzy opłacają swoje składki członkowskie w postaci upustu w opłacie za szkolenia. Nieopłacenie składki może natomiast powodować podwyższenie opłaty za szkolenie.

ŁUKASZ ZALEWSKI

lukasz.zalewski@infor.pl