Po zmianie przepisów zapanowało powszechne przekonanie, że ustawodawca tak zmienił przepisy, że wszelkie świadczenia nieodpłatne podlegają od 1 kwietnia 2011 r. opodatkowaniu VAT. Tak jednak nie jest. W przypadku usług sytuacja określona w art. 8 ust. 2 ustawy o VAT jest relatywnie prosta. Jeżeli podatnik używa towarów stanowiących majątek jego przedsiębiorstwa do celów innych niż jego działalność gospodarcza, a przy ich nabyciu podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, to takie wykorzystanie towarów stanowić będzie czynność podlegającą opodatkowaniu. Jeżeli jednak towary te są używane dla celów działalności gospodarczej podatnika, to czynność taka nie podlega opodatkowaniu bez względu na to, czy podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów. Ponadto opodatkowaniu podlega także nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników oraz innych kategorii osób, a także wszelkie nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Nieco inaczej rzecz przedstawia się w przypadku nieodpłatnego przekazania towarów z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT. Ustawodawca w rozliczeniach VAT wyeliminował kryterium związku z działalnością gospodarczą podatnika. Przekazanie towarów przez podatnika na cele prowadzonej działalności gospodarczej nie wystarcza już do uznania takiego przekazania za czynność niepodlegającą opodatkowaniu. Nie oznacza to jednak, że wszystkie przekazania nieodpłatne towarów podlegają teraz opodatkowaniu. Poza zakresem opodatkowania znajdują się w dalszym ciągu nie tylko przekazywane prezenty o małej wartości, próbki i drukowane materiały reklamowe i informacyjne, ale także cały szereg innych towarów bez względu na to, na jakie cele są przekazywane.