Coraz więcej sklepów wielkopowierzchniwych wypiera z rynku drobnych sklepikarzy. Jak wynika z interpelacji poselskiej (nr 20827/11), rozwojowi zagranicznych hipermarketów sprzyjają ulgi i zwolnienia podatkowe. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poinformowało, że takie uprzywilejowanie nie występuje.

Obowiązujące przepisy w zakresie VAT nakładają na firmy zagraniczne, w tym na hipermarkety, jednakowe obowiązki w zakresie opodatkowania ich obrotu jak na podmioty polskie. Także w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych nie ma żadnych regulacji, które przyznawałyby szczególne ulgi czy preferencje podmiotom prowadzącym działalność handlową, w tym za pośrednictwem sklepów wielopowierzchniowych.

Działające w Polsce podmioty prowadzące działalność handlową – w tym także podmioty z udziałem kapitału zagranicznego – nie są objęte żadnymi szczególnymi regulacjami w podatku dochodowym i mogą korzystać jedynie z tych ulg i odliczeń, które przysługują wszystkim podatnikom.

To samo dotyczy podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego dla firm zagranicznych, w tym tzw. hipermarketów. Może się jednak zdarzyć, że ze zwolnień ustawowych o charakterze ogólnym korzystają podmioty zagraniczne. Resort podkreślił również, że uchwały rad gmin dotyczące różnicowania stawek podatkowych, jak również wprowadzające zwolnienia z podatków lokalnych powinny być zgodne z przepisami o pomocy publicznej.