Hanna Litwińczuk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Przypomnijmy, że od 2007 roku sposób opodatkowania dywidend dla spółek będących polskimi rezydentami podatkowymi (dalej spółki RP) oraz spółek będących rezydentami podatkowymi w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej spółki UE/EOG) zależy od spełnienia lub niespełnienia warunków dotyczących wysokości bezpośredniego udziału spółki uzyskującej dywidendę w spółce wypłacającej i okresu jego posiadania.
Udział ten powinien wynosić nie mniej niż 15 proc. w latach 2007-2008 i nie mniej niż 10 proc. począwszy od 2009 roku. Z takiego samego reżimu opodatkowania dywidend jak spółki UE/EOG korzystają także spółki posiadające siedzibę w Konfederacji Szwajcarskiej, przy czym wysokość minimalnego bezpośredniego udziału wynosi dla nich 25 proc. Okres posiadania udziału wynosi dwa lata, z tym że warunek ten może być spełniony także po dniu wypłaty dywidendy.
W odniesieniu do formy prawnej spółki uzyskującej dywidendę od spółki RP przepisy ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) odsyłają do załącznika nr 4 do tej ustawy, gdzie w odniesieniu do poszczególnych państw wymienione są spółki korzystające z tych regulacji, z tym że oprócz form wymienionych enumeratywnie dopuszcza się także inne podmioty, które są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych w tych państwach.
Ponadto przepisy ustawy rozszerzają regulacje dotyczące opodatkowania dywidend na spółdzielnie zawiązane na podstawie rozporządzenia nr 1435/2003/WE w sprawie statutu spółdzielni europejskiej (SCE). Nie została natomiast wymieniona spółka europejska, która prawdopodobnie, w intencji polskiego ustawodawcy, może być traktowana jako spółka państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę.
Not. KT
Hanna Litwińczuk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego / DGP