Kontrole w urzędach i izbach skarbowych będą planowane w okresach rocznych. Plany będzie zatwierdzał minister finansów do końca roku poprzedzającego rok kontroli.
Harmonogram kontroli do przeprowadzenia w 2011 roku zostanie zatwierdzony do 30 czerwca 2011 r. – wynika z projektu rozporządzenia ministra finansów w sprawie szczegółowego trybu postępowania w zakresie kontroli w izbach i urzędach skarbowych. Zastąpi ono zarządzenie nr 15 ministra finansów z 18 maja 2009 r.
Jednostka, która będzie sprawdzana, nie będzie zaskakiwana kontrolą. Przed jej rozpoczęciem otrzyma pisemne zawiadomienie. Kontrole będą mogły być przeprowadzone bez uprzedniego zawiadomienia, w przypadku powzięcia wiadomości o nieprawidłowym wykonywaniu zadań należących do zakresu działania dyrektorów izb skarbowych, naczelników urzędów skarbowych albo urzędów obsługujących te organy bądź o nieprzestrzeganiu zasad etyki zawodowej, bezstronności i obiektywizmu.
Kontrola będzie przeprowadzana w godzinach pracy obowiązujących w jednostkach albo w siedzibie urzędu obsługującego ministra finansów. Kontrolę będzie przeprowadzał zespół kontrolny, na podstawie imiennego upoważnienia ministra.
Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od jego ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.