ORZECZENIE

Z wyroku WSA w Warszawie wynika, że zwolnienie odszkodowań z podatku uzyskanych na podstawie ugody sądowej dotyczy też odszkodowań przyznanych przed wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 29 listopada 2006 r. (sygn. SK 51/06). Trybunał orzekł wtedy, że przepis art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g) ustawy o PIT w zakresie, w jakim wyłącza zwolnienie podatkowe w stosunku do odszkodowań uzyskanych na podstawie ugody sądowej, jest niezgodny z konstytucją.

WSA rozpatrywał sytuację podatnika, który uzyskał odszkodowanie na podstawie ugody w sierpniu 2006 r., a więc przed wydaniem wyroku TK. Skarżący uzyskał takie odszkodowanie za nienależne rozwiązanie umowy z pracodawcą. Firma, w której był zatrudniony, musiała więc wypłacić mu odszkodowanie. Zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami pracodawca odprowadził zaliczkę na podatek dochodowy. Skarżący zwrócił się 10 stycznia 2007 r. do organów podatkowych o zwrot nadpłaty w podatku. Twierdził, że po wyroku TK przysługuje mu zwolnienie z PIT z tytułu odszkodowania uzyskanego w drodze ugody sądowej.

WSA uznał, że zwolnienie dotyczące odszkodowania uzyskanego przez podatnika można stosować do stanów prawnych sprzed wydania wyroku TK. Zgodnie z art. 190 ust. 4 konstytucji orzeczenie TK o niezgodności z ustawą zasadniczą stanowi podstawę do wznowienia postępowania, uchylenia decyzji lub innego rozstrzygnięcia na zasadach i w trybie określonych w przepisach właściwych dla danego postępowania. Przepisami właściwymi dla postępowania podatkowego są przepisy Ordynacji podatkowej. Podatnik miał więc na podstawie art. 74 Ordynacji podatkowej prawo do wystąpienia o zwrot nadpłaty w podatku dochodowym.

Sygn. akt III SA/Wa 1814/07

ŁUKASZ ZALEWSKI

lukasz.zalewski@infor.pl