W przypadku będącym przedmiotem weryfikacji ministra finansów przedsiębiorca zagraniczny prowadził poprzez oddział położony w Polsce działalność obejmującą: prowadzenie działań związanych z identyfikacją potencjalnych źródeł zaopatrzenia przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce poprzez analizowanie dostępnych ofert dostawców; ocenianie i wskazywanie potencjalnych dostawców przedsiębiorcy zagranicznego spełniających warunki i zalecenia przedstawione przez przedsiębiorcę oraz wsparcie przedsiębiorcy zagranicznego w trakcie negocjacji dotyczących ceny/wynagrodzenia, bieżącego nadzoru nad procesem realizacji zamówień, kontroli jakości produktów nabywanych przez przedsiębiorcę zagranicznego od wybranych dostawców, przy czym ani oddział, ani jego pracownicy nie posiadali pełnomocnictwa do zwierania umów w imieniu przedsiębiorcy. Jak wskazano w analizowanej interpretacji - dla powstania w Polsce zakładu przedsiębiorcy zagranicznego w świetle polsko-francuskiej umowy konieczne jest posiadanie przez przedsiębiorcę w Polsce stałej placówki oraz prowadzenie w Polsce przez niego działalności przekraczającej zakres wskazany w art. 5 ust. 3 polsko-francuskiej umowy (tj. działalności szerszej niż działalność pomocnicza). Minister podkreślił, że o stałości placówki będącej oddziałem przedsiębiorcy zagranicznego stanowi sam fakt wpisania adresu oddziału do Rejestru Przedsiębiorców KRS. W związku z tym podstawową kwestią dla rozważenia stało się ustalenie, czy działaniom wykonywanym przez oddział na rzecz przedsiębiorcy zagranicznego można przypisać walor pomocniczości. Niewątpliwym było bowiem, że oddział wykonywał pewne działania w zakresie szeroko rozumianego poszukiwania źródeł zaopatrzenia, które można uznać za działania pomocnicze wobec podstawowej działalności przedsiębiorcy zagranicznego. Jednak oddział był zaangażowany także w proces negocjacji i zawierania umów z dostawcami. Minister uznał jednak, że samo uczestnictwo (wsparcie) w tym procesie nie oznacza faktycznego prowadzenia negocjacji i zawierania umów. Tym samym MF potwierdziło, że taka działalność nie będzie prowadzić do powstania zakładu przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce.

ROBERT PASTERNAK

partner Deloitte

Not. EM