Na spółkach, których sprawozdania finansowe obligatoryjnie podlegają badaniu, ciąży obowiązek ujmowania podatku odroczonego. Dlatego na dzień bilansowy z tego tytułu należy utworzyć aktywa i rezerwy a następnie ująć je w sprawozdaniu.

Jak twierdzi dr Marcin Pielaszek z Katedry Rachunkowości Menedżerskiej Szkoły Głównej Handlowej, szczególnym rodzajem umów, przy których praktyczne zawsze powstają rezerwy i aktywa z tytułu podatku odroczonego, są umowy leasingowe. Większość zawieranych umów leasingowych jest dla celów podatkowych kwalifikowana jako leasing operacyjny, co daje możliwość odnoszenia opłat leasingowych bezpośrednio w koszty.

- Umowy takie spełniają jednak zwykle jedno z kryteriów typowych dla leasingu finansowego z punktu widzenia ustawy o rachunkowości, najczęściej opcję zakupu po cenie znacząco niższej od wartości rynkowej z dnia nabycia - wyjaśnia nasz rozmówca.

Dodaje również, że z tytułu takiej umowy powstają zarówno aktywa, jak i rezerwy na podatek dochodowy odroczony. Rezerwy ustalamy w wysokości 19 proc. wartości bilansowej składnika aktywów w leasingu. Według eksperta naliczane jest więc swego rodzaju zobowiązanie w stosunku do fiskusa, ponieważ przyszłe korzyści ekonomiczne wynikające z wartości przedmiotu leasingu trzeba będzie w całości opodatkować. Amortyzacja przedmiotu nie zostanie bowiem uznana za koszty uzyskania przychodu. Z kolei aktywa z tytułu podatku odroczonego ustalamy w wysokości 19 proc. wartości zobowiązania leasingowego.

- Z tytułu tego zobowiązania oczekujemy w przyszłości korzyści podatkowych, gdyż przyszłe opłaty leasingowe będzie można odnieść w koszty i zapłacić niższy podatek dochodowy - tłumaczy Marcin Pielaszek.

Przypomina również, że stosownie do postanowień Krajowego Standardu Rachunkowości nr 2 - Podatek dochodowy jednostka może, ale nie musi kompensować w bilansie aktywów i rezerw z tytułu podatku dochodowego odroczonego. Jest to uzależnione od polityki rachunkowości przyjętej przez przedsiębiorstwo.

Ważne!

Pomocą w ujmowaniu w sprawozdaniu finansowym podatku odroczonego może być Krajowy Standard Rachunkowości nr 2 - Podatek dochodowy. Jego treść dostępna jest na stronie internetowej www.mf.gov.pl

AGNIESZKA POKOJSKA

agnieszka.pokojska@infor.pl