Dochody dziecka z umów najmu opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym nie są brane pod uwagę przy ocenie prawa do ulgi prorodzinnej w PIT 2010.
Dochody dziecka z najmu lub dzierżawy mogą pozbawić rodziców prawa do ulgi prorodzinnej. W świetle przepisów regulujących zasady korzystania z tej ulgi decydująca będzie tutaj metoda opodatkowania takich dochodów. Jeżeli jest to ryczałt ewidencjonowany, to ulga przysługuje bez względu na wysokość przychodów dziecka. Jeżeli natomiast dochody z najmu opodatkowane są na ogólnych zasadach, tj. zgodnie ze skalą podatkową, to zastosowanie ma limit dochodów dziecka w wysokości 3089 zł. W przypadku jego przekroczenia ulga przepada.
Jak wyjaśnia Grażyna Nelip, doradca podatkowy w Tax-Net, w przypadku uzyskiwania przez dzieci przychodów opodatkowanych w sposób zryczałtowany, m.in. ryczałtem ewidencjonowanym, zasadą jest, że rodzic, którego dziecko takie przychody uzyskuje, nie ma prawa do ulgi, z jednym wyjątkiem.
– Wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy przychody opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym osiągane są z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej – wyjaśnia nasza rozmówczyni.
Grzegorz Bącik, starszy asystent w MDDP, zwraca uwagę, że osiąganie przez dziecko dochodów z najmu mieszkania może być opodatkowane według zasad ogólnych bądź ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W tym drugim przypadku poziom osiąganych przychodów nie będzie miał znaczenia dla możliwości skorzystania przez rodziców z ulgi. W ocenie eksperta różnicowanie takie wydaje się być nieuzasadnione.
– Nie ma żadnych przesłanek, aby sposób opodatkowania przychodów lub dochodów (skala podatkowa bądź ryczałt) osiągniętych z tego samego tytułu prowadził do sytuacji, gdy sama zmiana formy opodatkowania modyfikuje prawo do skorzystania z ulgi – uważa Grzegorz Bącik.
Zdaniem Grzegorza Grochowiny, eksperta w KPMG, nie ulega wątpliwości, że wprowadzając wyjątek w zakresie możliwości zastosowania ulgi prorodzinnej w przypadku osiągania przez dziecko dochodów m.in. z tytułu umowy najmu, ustawodawca preferuje podatników, którzy wybrali formę ryczałtową dla opodatkowania najmu.
– Z drugiej strony przepis ten wydaje się nie do końca sprawiedliwy w stosunku do podatników uzyskujących dochody na zasadach ogólnych – komentuje Grzegorz Grochowina.
Podkreślić należy, że limit dochodów 3089 zł dotyczy tylko dzieci pełnoletnich, do ukończenia 25 lat i uczących się. Nie ma on zastosowania do dzieci małoletnich i niepełnosprawnych bez względu na wiek. Oprócz dochodów opodatkowanych na ogólnych zasadach wlicza się do niego dochody ze zbycia papierów wartościowych opodatkowane zryczałtowanym 19-proc. podatkiem dochodowym.
Ważne!
Od podatku dochodowego pomniejszonego o kwotę składki zdrowotnej podatnik ma prawo odliczyć kwotę 92,67 zł za każdy miesiąc na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego:
1) wykonywał władzę rodzicielską
2) pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało
3) sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej